Brukersentrert forenkling og innovasjon

Dette er en tilnærmingsmåte for både å identifisere problemer innbyggere og næringsliv har i relasjonen til offentlige myndigheter, og å finne løsninger. Brukermedvirkning står sentralt.

Publisert: 03. feb 2015, Sist endret: 15. mar 2020

Framgangsmåten slik den er beskrevet nedenfor, er hentet fra Mind Lab i Danmark.

Mind Lab er opprettet av tre danske ministerier for å bistå virksomheter i bruk av ulike metoder for å forenkle og fornye offentlig sektor til beste for brukerne. Metoden har åtte trinn, der trinn en til tre dreier seg om å identifisere brukernes behov (for eksempel å redusere tidstyver):

  1. Identifisering av målgruppe, og hva man vet/ikke vet for å kunne forenkle/forbedre
  2. Læring om brukerne, sammen med og ved siden av brukerne, for eksempel gjennom feltstudier, intervjuer og workshops
  3. Analyse av behov, utfordringer og muligheter for forenkling basert på innsamlet materiale
  4. Utvikling av konkrete ideer og konsepter for å redusere administrative byrder
  5. Uttesting og utvikling av konsepter sammen med brukere
  6. Kommunisere resultater
  7. Implementering av endring
  8. Måling av effekter for sluttbrukere

Aktuelle lenker:

  • Mindlabs sider om Metoder er det mulig å laste ned korte beskrivelser av ulike metoder de benytter (Download MindLabs metodekort), som Brainstorm matrise, cultural probes, designspill, ekspertintervju, etnografisk metode, inspirerende kommunikasjon, kunst, personas, problemtre, prototype, servicereise, storyboards.

Deldette