Tidstyvinnsatsen har gitt resultater

Rambøll har gjennomført en analyse av tidstyvinnsatsen så langt. De konkluderer med at prosjektet har gitt resultater av betydning. Difi sin råd- og veiledningstjeneste får også overveiende gode tilbakemeldinger.

Publisert: 03. feb 2016, Sist endret: 29. okt 2018

Å fjerne tidstyver er en av de fem innsatsområdene i regjeringens arbeid med å skape «en enklere hverdag for folk flest».  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede ansvaret, mens Difi er faglig ressurs i arbeidet som startet i 2013.

Rambøll har nå gjennomført et forprosjekt hvor de har gjort en foreløpig analyse av virkemidler og tiltak som er benyttet så langt i tidstyvarbeidet.

- Vi ser at innsatsen for å identifisere tidstyver har skapt et stort engasjement i mange statlige virksomheter.  Dette viser at ansatte ønsker å redusere unødvendig byråkrati, og få mer tid til yte gode tjenester overfor innbyggere, kommuner og næringsliv, sier Ingelin Killengreen, direktør i Difi.

Målsettingen med forprosjektet var å få mer kunnskap om virkemidlene har fungert godt, og hva som er god praksis ute i virksomhetene. Rambøll konkluderer med at fellesføringen i tildelingsbrevene i 2014 og 2015 var en nødvendig forutsetning for å iverksette aktivitet. Difis virkemidler har fungert godt. Dette gjelder databasen, råd og veiledning.

- Tidstyvarbeidet har bidratt til mer åpenhet om utfordringer på tvers av sektorer og virksomheter, sier Killengreen. - Evalueringen peker også på viktig arbeid som gjenstår.  Prosjektet er ikke like godt forankret i alle departementer, og vi ser behovet for at innsatsen knyttes enda tettere til eksisterende forbedringsarbeid.

Evalueringen viser at arbeidet med å kommunisere resultater og gevinster må forsterkes, og at innsatsen ikke bør være et tidsavgrenset prosjekt, men en kontinuerlig arbeidsform.

Rambøll sier at noe av det som har bidratt til gode resultat så langt, er at virksomhetene stort sett har kunnet benytte eksisterende kompetanse og ressurser i arbeidet, og at det lokalt har vært god lederforankring.

- Vi kan trygt si at det ikke er brukt mye ressurser i tidstyvarbeidet til kjøp av eksterne konsulenter». «I mange virksomheter har innspill fra brukerne gitt viktige bidrag. Forenklinger og bedre arbeidsprosesser vil bidra til at innbyggere og næringsliv får en enklere hverdag, avslutter Killengreen.

Rapporten som nå offentliggjøres er resultat av Rambølls forprosjekt. I løpet av februar igangsettes hovedevalueringen. Denne vil gi en bedre oversikt over de faktiske resultatene og kunnskap om hva resultatene skyldes. Hovedevalueringen skal ferdigstilles i juni 2017.

Deldette