Vinnerne av anskaffelsesprisene 2016

Torsdag 3. november 2016 ble Difis anskaffelsespriser delt ut til verdige vinnere i fire ulike kategorier. Det var 12 nominerte innenfor priskategoriene god styring, digitalisering, innovasjon og etisk ansvar. Alle de nominerte utmerker seg som gode representanter for utvikling og praksis av anskaffelsesfaget.

Publisert: 03. nov 2016, Sist endret: 29. okt 2018

Oversikt over de nominerte https://www.difi.no/opplaeringstilbud/anskaffelseskonferansen/anskaffelsesprisen

Se bilder fra Anskaffelsesekonferansen 2016 her

Årets vinnere er:

God styring

Vinner: Universitetet i Oslo

Vinnere av anskaffelsesprisen for god styring 2016

Juryen vil understreke at de har mottatt søknader fra svært sterke kandidater, som alle viser god evne til å styre sine innkjøp både i retning av bedre kvalitet og mer kostnadseffektive innkjøp. Det er likevel én kandidat som har utmerket seg.

I Anskaffelsesprisen for god styring legger juryen vekt på at virksomheten kan vise til at de styrer på konkrete mål som for eksempel prisbesparelser og økt kvalitet i tjenestene.

Årets vinner har dokumentert store besparelser i millionklassen. I tillegg har de løftet perspektivet på gevinster ved at de måler brukertilfredshet med dagens avtaler og innkjøpsfunksjonens støtte til daglig drift. Dette gjøres med årlige målinger gjennom regelmessige møter med brukerne og tilrettelegging for skriftlige tilbakemeldinger på samtlige avtaler i porteføljen. Årets vinner bruker målingene bevisst som grunnlag for kontinuerlig forbedring av avtalene og utvikling av arbeidsmetodene i anskaffelsesprosessen.

Årets vinner legger stor vekt på at ansatte som jobber med anskaffelser skal være kompetente og gjennomfører mange kompetansehevende tiltak. De har blant annet 8 fagsamlinger i året med ulike tema i tillegg til innkjøpskurs i regi av eksterne aktører.

Vinneren viser god styring internt både ved at anskaffelsesstrategien er forankret i styret og at utvalgte KPI rapporteres månedlig til ledere på flere nivåer. Men også sett utenfra bemerker de seg ved at de stadig, på konferanser eller i innkjøpsfaglige medier, framsnakker hvordan de forvalter offentlige midler på en ressurseffektiv måte og dermed styrker tilliten til offentlig forvaltning og virksomhetens omdømme.

Årets vinner gjør seg også tilgjengelig for andre virksomheter gjennom rådgiving til statlige og kommunale virksomheter, aktiv bruk av benchmarking og årlige fagsamlinger med Universitetet i Tromsø, Bergen og Norges naturvitenskapelige fakultet.

Digitalisering

Vinner: Bergen kommune

Vinnere av anskaffelsesprisen for digitalisering 2016

Juryen mener at det i kategorien digitalisering har kommet inn mange gode forslag til vinner av anskaffelsesprisen. Det er allikevel tre av disse kandidatene som skiller seg ut og som er nominert til anskaffelsesprisen for digitalisering. De tre finalistene har utmerket seg i forhold til områdene gevinstrealisering, lederforankring og effektivisering av anskaffelsesprosessen gjennom bruk av digitale løsninger.
 

Virksomheten som er vinner i kategorien digitalisering har gjennom flere år arbeidet systematisk med digitalisering av anskaffelsesområdet og har dokumentert gode resultater. De kan vise til meget god forankring av anskaffelsesstrategien hvor bruk av elektroniske verktøy er et sentralt krav. Virksomheten har digitalisert hele anskaffelsesprosessen og benytter i dag elektroniske verktøy for konkurransegjennomføring, kontraktsadministrasjon, bestilling, fakturering og innkjøpsanalyse.

Basert på bruk av verktøyene har de fått bedre kontroll og sporbarhet på anskaffelsesområdet. De har som et resultat av dette standardisert prosessene og fått bedre samhandling med sine leverandører.

De digitale løsningene gjenbruker digitalt innhold i alle prosesstegene. Digitalt innhold benyttes som grunnlag for økonomiske analyser, statistikk og styringsinformasjon.

De har gjennom bruk av elektroniske bestillinger økt avtalelojaliteten og har bevisst satset på sortimentsstyring. Gjennom dette arbeidet har de dokumentert årlige gevinster i størrelsesorden 15 millioner kroner.

De har som en av få offentlige virksomheter aktivt benyttet Dynamisk innkjøpsordning (DPS) på flere avtaleområder. De har blant annet benyttet denne anskaffelsesprosedyren ved kjøp av møbler, og kan vise til gevinster på mellom 20 – 30 prosent i forhold til bruk av tradisjonelle rammeavtaler. Dette har gitt årlige besparelser i størrelsesorden 30 millioner kr i denne produktkategorien alene.
Juryen mener at virksomheten over tid har jobbet meget bra med digitalisering av anskaffelsesområdet og er et forbilde for andre

Innovasjon

Vinner: Omsorgsbygg

Vinnere av anskaffelsesprisen for innovasjon 2016

Virksomheten som er vinner i kategorien innovasjon har i praksis vist hvordan en innovativ innkjøpsprosess kan bidra til omstilling i næringslivet. Virksomheten har tatt samfunnsansvar og har gjennomført en innovativ prosess som andre aktører i virksomhetens bransje kan ta i bruk resultatene fra.

Virksomheten har gjennomført et prosjekt med særdeles god behovsavklaring og solid forankring på strategisk nivå. I prosjektet har de gått i dialog med sentrale norske og internasjonale aktører for å skape en plattform for miljøvennlig produksjon til det offentlige. Dialogen har gitt virksomheten informasjon om hva som finnes i markedet og hva som trengs av utvikling på sikt. Virksomheten har vist vilje og evne til rask handling gjennom å bare noen uker etter gjennomført dialogkonferanse, bruke innspillene fra dialogen i kommende anskaffelser. Virksomheten har satt som ambisjon og har arbeidet systematisk med å etablere utslippsfrie byggeplasser. I dette arbeid har virksomheten stimulert markedet til å utvikle fossilfrie bygg- og anleggsplasser.

Etisk ansvar

Vinner: Oslo Kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten

Vinnere av anskaffelsesprisen for etisk handel 2016

Juryen mener at alle de nominerte til prisen for etisk ansvar er veldig gode. Alle har arbeidet målrettet og systematisk for å forankre arbeidet med samfunnsansvar i virksomheten i tillegg til at de har jobbet med dette i konkrete anskaffelser.  

Virksomheten som er vinner i denne kategorien bruker anskaffelser som et strategisk virkemiddel for å fremme samfunnsansvar. Dette er forankret på politisk nivå og ledere blir målt på det.

Men samfunnsansvar er ikke bare forankret strategisk. Virksomheten jobber også målrettet for å integrere samfunnsansvar helt inn i kjernen av anskaffelsesfunksjonen. På denne måten blir strategiske hensyn operasjonalisert. 

Virksomheten har en helhetlig satsing på samfunnsansvar. Det satser like hardt på å unngå brudd på menneskerettigheter i Norge som i utlandet.

I tillegg til å stille krav på en systematisk måte, blir anskaffelsene og leverandørene også fulgt opp. Virksomheten har etablert rammeavtaler for oppfølging og kontroll innenfor både varekontrakter og tjenestekontrakter som andre offentlige oppdragsgivere også har fått mulighet til å delta på.

Virksomheten går foran med et godt eksempel ved å invitere inn andre offentlige oppdragsgivere. Dette fremmer kunnskapsdeling i offentlig sektor.

Deldette