Arbeidstilsynet - Seniorpolitikk - Oppdatert! Ikke utdatert

Arbeidstilsynet søkte om midler innenfor temaet "Oppfølging av avtalen om et inkluderende arbeidsliv" og ble tildelt kr. 250 000.

Publisert: 12. okt 2018, Sist endret: 29. okt 2018

Om prosjektet

Kompetanseprosjektet "Oppdatert! Ikke utdatert!" hadde som mål å komme frem til konkrete mål og tiltak for seniorpolitikken i Arbeidstilsynet. Formålet med prosjektet har vært tredelt. Det skal legge til rette for at den enkelte skal kunne og ville stå lenger i jobb, legge til rette for at seniorenes kompetansen kommer etaten til gode, og oppnå systematikk for å overføre kompetansen mellom eldre og yngre medarbeidere. 

Arbeidstilsynet har gjennomført en kartlegging og fått oversikt over dagens situasjon, kompetansen seniorene besitter og hva som er seniorenes ønsker og behov for egen senkarriere. Som en del av kartleggingsarbeidet ble det arrangert en samling med i overkant 40 medarbeidere i etaten, alle i alderen 55 år eller eldre og med ulike stillinger og roller. Evaluering av samlingen viser at dette er en ønsket arena for målgruppen. 

En analyse av kartleggingen har gitt Arbeidstilsynet konkrete mål og tiltak for seniorpolitikken. 

Samarbeid med andre virksomheter

Arbeidstilsynet har samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter i forbindelse med IA-arbeid. I tillegg ga Fafo bistand til gjennomføringen av den kvalitative delen av kartleggingen. 

Involvering av de tillitsvalgte 

Tillitsvalgte har vært involvert i planlegging og deltakelse under gjennomføring og månedlige statusmøter. 

Spredning

Arbeidstilsynet deler sine erfaringer fra prosjekter under IA-konferansen høsten 2018. Det er også tiltenkt å spre erfaringer med andre statlige virksomheter i ulike fora. 

Kontaktperson

Jannicke Ettema 

Deldette