Er departementene i førersetet for omstilling?

På Forvaltningskonferansen i dag presenterer Difi hovedfunnene fra en undersøkelse om departementenes rolle i omstilling av forvaltningen. Funnene er basert på intervjuer og seminarer med ledere i departementer og underliggende etater.

Publisert: 19. nov 2018, Sist endret: 21. nov 2018

Prosjektet er et samarbeid mellom Difi og DFØ. Rapporten fra undersøkelsen vil bli lagt fram senere.  

Undersøkelsen viser at det er store variasjoner i hvor aktive departementene er i å etterspørre fornyelse og omstilling. I intervjuene kommer det fram at etatsledere gjerne ser at departementene tar en mer aktiv rolle overfor etatene.

Omstilling er krevende, også for departementene. Balansegangen mellom å stille krav til virksomhetene på den ene siden og å gi dem støtte og handlingsrom på den andre siden, er utfordrende. 

Tilbakemeldingene i intervjuene kan oppsummeres i tre hovedutfordringer for departementenes rolle:

Langsiktig arbeid under press

Tendensen de siste 20 årene er en klar forskyvning av ressursene i departementene fra forvaltningsoppgaver og til betjening av statsråden. Intervjuene viser at større vekt på funksjonen som sekretariat for politisk ledelse kan føre til at det kortsiktige perspektivet vinner over det langsiktige.

Sektorprinsippet hemmer omstilling på tvers av sektorene

Kartleggingen viser at sektorprinsippet fortsatt står sterkt i forvaltningen. Det gjør det mer krevende å få gjennom omstillingsforslag som favner flere statsråders områder, selv om løsningene er bedre for brukerne.

Departementskulturen bremser omstilling

I kartleggingen kommer det frem at ønsket om å unngå feil kan hemme departementenes vilje og evne til å ta nødvendig risiko for å få til omstilling og nyskaping. Lite mobilitet på tvers av departementsgrenser kan også bidra til at departementene blir mer konserverende.

Difi har tre hovedanbefalinger for for å styrke departementenes rolle i omstilling:

Departementene bør ta et mer aktivt ansvar for omstilling i eget departementsområde

Ethvert departement har et ansvar for å vurdere omstillingsbehovet i sitt departementsområde. Det bør departementene vurdere løpende for etatene samlet sett. Eksempler på omstillingsmuligheter kan være å samle fellesadministrative tjenester, digitalisere verdikjeder på tvers av etatene og slå sammen etater.

Departementene bør både utfordre og støtte den enkelte etat

Embetsverket bør være proaktive ved å etterspørre initiativ fra etatene og eventuelt selv utrede omstillingsbehov og -muligheter. En viktig rolle for departementene er å støtte den enkelte etatsleder i omstillingsprosesser. En annen er å skape en styringsdialog hvor departementet og etaten spiller hverandre gode og oppnår felles forståelse for strategiske utfordringer og muligheter.

Omstillingsbehov på tvers av departementsområder bør prioriteres høyere

Omstilling på tvers av departementsområder krever spesiell oppmerksomhet og er avhengig av politisk forankring – og ved at regjeringen behandler de komplekse sakene. Styringssystemene og budsjettprosessen bør i større grad legge til rette for tverrgående omstillingsforslag.

Kontakt