– Vi kan dele og bruke offentlige data mye mer

En ny konseptvalgutredning fra Difi beskriver dagens situasjon og fremtidige ambisjoner for deling av offentlige data. Utredningen "Deling av data" anbefaler en smidig tilnærming hvor både forvaltningen og næringsliv prøver og feiler for å skape nye verdier.

Publisert: 12. nov 2018, Sist endret: 12. nov 2018

– Med en helhetlig satsing på deling av data kan Norge oppnå mye. Vi kan realisere en brukerorientert, effektiv og datadrevet forvaltning som tilrettelegger for «kun en gang», privat og offentlig innovasjon, samt proaktive tjenester til innbyggerne, sier direktør Steffen Sutorius i Difi.

Utredningen viser at det allerede finnes flere gode tiltak som fremmer deling av data. Samtidig er ikke eksisterende tiltak tilstrekkelige for å realisere potensialet. Dette samsvarer med OECDs vurdering av den offentlige digitaliseringen fra 2017.

Mer deling av data vil gi store samfunnsgevinster

Steffen Sutorius sier at deling av data på tvers av offentlig sektor og mellom offentlig og privat sektor vil gi store samfunnsgevinster.

– Det gir reduserte kostnader for samfunnet og flere og bedre sammenhengende tjenester til innbyggerne. Det vil også stimulere til næringsutvikling i privat sektor, sier han.

Anbefaler prøving og feiling

Difi har vurdert ni ulike konsepter for bedre deling og bruk av data. Konseptvalgutredningen anbefaler å jobbe videre med konsept to som en ønsket utviklingsretning. Konseptet tar hensyn til at offentlige virksomheter er på ulike modenhetsnivåer. Det utvikles tiltak i de fem dimensjonene listet under med hovedfokus på de virksomhetene som ikke har kommet så langt. De modne virksomhetene gjennomfører sine planer samtidig som de vil være viktige bidragsytere for å sikre tverrgående løsninger.

  1. Styring og finansiering
  2. Teknologi og tilgjengeliggjøring
  3. Regelverk
  4. Kultur og kompetanse
  5. Bruksområder og teknologiutnyttelse

Fordi teknologi og data er i rask utvikling, må tiltakene innenfor hvert av områdene utvikles smidig og trinnvis over tid. Samarbeid med virksomheter, både i offentlig og privat sektor, blir sentralt. Satsingen legger til grunn at innovasjon fremdeles skal skje ute i de enkelte sektorene og virksomhetene

Den nye konseptvalgutredningen er laget basert på dialog med mer enn 200 virksomheter i offentlig og privat sektor. Enkelte avsnitt gjelder budsjettmessige og kontraktsmessige forhold, og er derfor sladdet og unntatt offentlighet.

Har du spørsmål om konseptvalgutredningen?

Kontakt avdelingsdirektør Knut Bjørgaas.