Anbefaler permanent videreføring av Statens innkjøpssenter

Oslo Economics har evaluert Statens innkjøpssenter, og anbefaler både videreføring og styrking av i sin evaluering, utført på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Publisert: 20. jan 2019, Sist endret: 04. mar 2019

Statens innkjøpssenter ble opprettet i Difi i 2016 som en fireårig prøveordning, og skal inngå og forvalte fellesavtaler for innkjøp på vegne av sivile virksomheter i statlig sektor. Senteret har et budsjett på 12,5 millioner kroner årlig, har en bemanning på 10 ansatte, og har frem til i dag inngått syv statlige fellesavtaler.

I sin evalueringsrapport oppsummerer Oslo Economics slik:

Vår vurdering er at innkjøpssenteret bidrar til oppfyllelse av fastsatte mål og er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi finner at Statens innkjøpssenter bidrar til mer effektive innkjøp, sikrer god regelverksetterlevelse, profesjonelle anskaffelsesprosesser og ivaretakelse av relevante samfunnshensyn, samt bidrar til økt bruk av elektronisk handel i staten.

Gevinstene i form av lavere priser og reduserte transaksjonskostnader mer enn oppveier ressursene som brukes i Statens innkjøpssenter, og vi har ikke identifisert negative virkninger på konkurransen i markedene hvor det er inngått statlige fellesavtaler.

Vi anbefaler derfor at Statens innkjøpssenter videreføres som en permanent ordning. Vi anbefaler også at senteret gis ressurser til å inngå flere statlige fellesavtaler og yte noe mer service til de statlige virksomhetene i implementeringen og oppfølgingen av avtalene.

Footer inn her

– Vi i Difi har lenge visst at etableringen av Statens innkjøpssenter har gitt gode gevinster. Jeg blir likevel ekstra stolt når jeg ser at et solid, eksternt rådgivningsfirma bekrefter at vi har lykkes med å gjøre gunstige og effektive innkjøp på vegne av staten, sier direktøren i Difi, Steffen Sutorius. – For meg bekrefter dette også at anskaffelser er et viktig verktøy for omstilling, som blant annet bidrar til å frigjøre tid og midler hos virksomhetene.

Finn G. Rygh fra Oslo Economics med rapport om innkjøpssenteret

Finn G. Rygh fra Oslo Economics presenterte rapport om Statens innkjøpssenter.

 

Statens innkjøpssenter har så langt inngått syv avtaler om felles innkjøp, og sørger nå for at staten gjør felles innkjøp av forbruksmateriell, reisebyråtjenester, mobiltelefoni, mobiltelefoner og nettbrett, PC-er, PC-skjermer og internrevisjonsbistand. 

 

Kontakt