Digitalisering er på ledernes agenda

Langt flere ledere i staten ønsker å utnytte mulighetene som ligger i digitalisering sammenliknet med resultatene fra forrige undersøkelse i 2016. Statsansatteundersøkelsen viser imidlertid at staten fortsatt har en vei å gå på det digitale området.

Publisert: 07. feb 2019, Sist endret: 18. feb 2019

Statsansatteundersøkelsen ble sendt til cirka 8000 statsansatte og omfatter toppledere, mellomledere og medarbeidere. Den måler jobbengasjement og gjennomføringsevne, virksomhetenes evne til å inkludere, klima for nytenkning, opplevd omstillingsevne, utnyttelse av kompetanse og trakassering.

Lederne rangerte tre ledelsesoppgaver de ser på som spesielt viktige de neste tre årene:

  • Ledelse av endrings- og omstillingsprosesser – 46 prosent
  • Motivasjon og engasjement hos medarbeidere – 44 prosent
  • Utnytte mulighetene som ligger i digitalisering – 41 prosent

Ønsker å utnytte digitale muligheter

Omstilling og digitalisering står høyt på agendaen i staten. Dette vises igjen i lederes prioriteringer. Selv om bare 41 prosent av lederne oppgir at de ser det å utnytte digitale muligheter som veldig viktig fremover, er det en markant økning fra undersøkelsen i 2016 da kun 25 prosent av lederne svarte det samme.

– Resultatene fra undersøkelsen viser at det har skjedd en endring i hvordan ledere i staten opplever lederrollen sin, og at flere ledere nå bruker mer tid på ledelse. Lederne rapporterer i større grad nå enn tidligere at virksomheten gjennomfører vedtatte planer og at det er samsvar mellom overordnede mål og hvilke oppgaver som prioriteres, sier avdelingsdirektør i Difi, Åshild Egerdal.

Selv om 41 prosent av lederne oppgir at de ser det å utnytte digitale muligheter som en prioritert oppgave fremover, er det fortsatt et gap mellom dette og hva de faktisk bruker tiden på.

Undersøkelsen viser at noen statlige virksomheter har tatt store, digitale sprang, mens andre ledere i utvalget er kritiske til hvorvidt virksomheten er rigget for å kunne utnytte muligheter som digital utvikling gir.

Handler om mer enn å forstå teknologi

Egerdal sier at det å utnytte digitale muligheter ikke bare handler om å forstå teknologi.

– Det handler like mye om kompetansebygging og måten virksomheten organiserer arbeidet på. Det er også interessant å se at der ansatte opplever støtte i arbeidsmiljøet og evne til mangfold og inkludering, er det også bedre klima for nytenkning. Dette viser at digitalisering henger nøye sammen med god ledelse og innovasjon, sier Egerdal.

Undersøkelsen viser at digitale ressurser er en viktig driver for gjennomføringsevne. Kun 42 prosent av lederne mener at virksomheten har tilstrekkelige midler til digital utvikling. 57 prosent mener de har tilgang til nødvendig digital kompetanse.  De statlige lederne innser også at de trenger bedre rutiner for å holde ansattes digitale kompetanse oppdatert.

Viktige funn i statsansatteundersøkelsen:

  • Engasjement i staten er høyt. Årets undersøkelse viser at 7 av 10 ansatte er høyt eller svært høyt engasjert i jobben sin. Høyt engasjement er forbundet med økt produktivitet og høy tilfredshet. Dette er nært knyttet til at ansatte i staten i stor grad opplever at de får brukt og utviklet kompetansen sin.
  • 3 av 4 ansatte sier de har god kjennskap til mål og forventninger, både hva lederen forventer av dem, og hva virksomhetens mål er.
  • 9 av 10 statsansatte oppgir at de har et støttende arbeidsmiljø og 7 av 10 sier de kan snakke åpent og fritt med kolleger
  • Ledere som klarer å balansere relasjonsorientert ledelse med oppgaveorientert ledelse får medarbeidere som opplever selvbestemmelse i jobben og at de får utnyttet kompetansen sin, samtidig som rollene oppleves som klare og gjennomføringsevnen er høy.
  • Det er stor variasjon blant de statsansattes opplevelse av arbeidsbelastning og  balanse mellom arbeid og fritid. Mange ansatte i staten opplever en høy arbeidsbelastning, og lederne aller mest.
  • 3 av 4 opplever at det respekteres at man er forskjellig, og at det tilrettelegges ved behov.  23 prosent av lederne oppgir at de har ansatt medarbeidere i praksis fra NAV siste år. 13 prosent har ansatt personer med hull i CV-en, mens 11 prosent har ansatt personer med nedsatt funksjonsevne.

Omstilling og trakassering

Statsansatteundersøkelsen viser at det er forbedringspotensial på flere felt. Dette gjelder særlig trakassering og mobbing der 8,6 prosent av de ansatte sier de har opplevd dette i løpet av det siste året. To prosent svarer at de har opplevd seksuell trakassering.

Hvordan statsansatte opplever omstillingsevne i staten varierer, og den varierer med type omstilling. Der de spurte oppgir at de har opplevd nedleggelse og nedbemanning, er opplevd omstillingsevne lav. Omstillingsevnen oppleves adskillig mer positiv der endringen for eksempel er teknologisk drevet.

Ansatte som jobber med ledelse er mest positive til omstilling, mens de som er mest operative rapporterer lavest opplevd omstillingsevne.

Omstillingsevne er målt utfra indikatorer som medfører forståelse for endringen, medvirkning i prosessen og hvordan lederne har håndtert endringen. De som har en høyere opplevd omstillingsevne rapporterer at endringsprosessene er gjennomført på en god måte.

Skal du følge opp en medarbeiderundersøkelse?