Knut Bjørgaas, Difi

Med data skal landet bygges

Det er viktigere enn noensinne at vi deler data på tvers av offentlig sektor og til privat sektor for å levere bedre digitale tjenester til innbyggerne, utvikling av ny næringsvirksomhet og en mer effektiv offentlig forvaltning.

Steinar Skagemo

Nokios, Estland og deling

Siste uken i oktober ble Norsk konferanse for offentlig sektor (NOKIOS 2014) arrangert for åttende gang i Trondheim. Som i fjor vil vi gjerne benytte anledningen til å minne om at mange av sesjonene er tilgjengelig som video. Etter hvert kommer også lysark.

Bjørn Holstad

Åpenhet er et strategisk valg

En åpen organisasjon er en organisasjon som setter grensene for sin virksomhet ut over egne organisasjonsgrenser. Det betyr at organisasjonen ser sine arbeidsprosesser i sammenheng med samarbeidsorganisasjoner (andre offentlige organisasjoner), leverandører og ikke minst sine sluttbrukere eller kunder.

Bjørn Holstad

Mot en åpen, effektiv forvaltning

Det offentlige må sette data i sentrum. Dette vil lede oss i retning av en åpnere, mer effektiv forvaltning. Målet er en enklere hverdag for folk flest ved at de slipper å oppgi de samme dataene gang etter gang. Publisert også hos digi.no

Bjørn Holstad

EU trykker på for åpne data

Nytt EU direktiv om viderebruk av offentlig informasjon ble vedtatt i Europa parlamentet og Europa rådet i juni (Directive 2013/37/EU). Med dette endrer EU sin politikk på området og legger sterkere føringer på medlemslandene om å gjøre åpne offentlige data tilgjengelig for viderebruk. Direktivet erstatter direktiv 2003/98/EC.

Øystein Åsnes

Åpne data for dummies

Hva er egentlig åpne data? Hvem er de for? Hva kan de brukes til? - Et toalettbesøk i Bergen kan kanskje bidra til en oppklaring.