Dag Strømsnes

Still krav staten!

Det offentlige kjøper varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner i året. Dersom flere av disse anskaffelsene fremmer innovasjon, får brukerne bedre løsninger, og offentlige ressurser blir brukt bedre. Og det kan bety nye løsninger på krevende samfunnsutfordringer.

Bjørn Holstad

EU trykker på for åpne data

Nytt EU direktiv om viderebruk av offentlig informasjon ble vedtatt i Europa parlamentet og Europa rådet i juni (Directive 2013/37/EU). Med dette endrer EU sin politikk på området og legger sterkere føringer på medlemslandene om å gjøre åpne offentlige data tilgjengelig for viderebruk. Direktivet erstatter direktiv 2003/98/EC.

Eivor Bremer Nebben

Byråkratisering

Et tilbakevendende tema i den offentlige debatten er den økende byråkratiseringen. Hva man mener med byråkratisering varierer, men flere er opptatt av at antallet statsansatte stadig øker. Vi vil gjerne knytte noen kommentarer til det.

Øystein Åsnes

Åpne data for dummies

Hva er egentlig åpne data? Hvem er de for? Hva kan de brukes til? - Et toalettbesøk i Bergen kan kanskje bidra til en oppklaring.

Ingrid Stranger-Thorsen

Finn fram selv! Medarbeiderundersøkelsen som interaktiv datagrafikk

Hva synes kvinnelige medarbeidere i departementene om kompetanseutviklingen i virksomheten? Hva mener ledere i forsknings- og utdanningsinstitusjoner om topplederen sin? Medarbeiderundersøkelsen i staten er gjennomført for tredje gang og for første gang presenteres resultatene som interaktiv datagrafikk på difi.no. Det betyr at du kan finne og bruke svarene på de spørsmålene som er mest interessante for deg.

Hans Christian Holte

Innbyggerne har talt!

I dag presenterte statsråd Rigmor Aasrud og jeg Innbyggerundersøkelsen for 2013. Dette er den mest omfattende kartleggingen av nordmennenes tilfredshet med forvaltningen og det offentlige tjenestetilbudet. Undersøkelsen viser at tilfredsheten med offentlige tjenester er jevnt over god og stigende.

Marit Mellingen

Er vi på nett med innbyggjaren?

Mot slutten 2010 gjorde Difi ei kartlegging av 98 utvalde tenester og undersøkte kor mange av desse som var digitaliserte. I oppfølginga av Digitaliseringsprogrammet var det relevant å gjennomgå denne kartlegginga på nytt for å sjå kva endringar som har skjedd. Stor var overraskinga vår då det tilsynelatande ikkje var fleire av dei 98 undersøkte tenestene som var digitaliserte i 2013 enn i 2010.

Tone Bringedal

Trenger vi en ny digitaliseringsdirektør?

Regjeringens Digitaliseringsprogram har som ambisjon at Norge skal være blant de beste i verden i å utvikle en digital forvaltning. Det er et interessant mål, litt ambisiøst, med burde være realistisk. Vi har god økonomi, en velutviklet offentlig sektor, godt utbygd bredbånd, gode grunndataregistre og en IT-moden befolkning. På noen områder ser vi også gode resultater av dette. Både selvangivelsen, innberetning av merverdi, og samordnet innrapportering er konkrete eksempler, som viser at vi kan være i verdenseliten, hvis vi vil.

Sider