Difis nettstader

Difi jobbar med mange ulike fagområde, og tilbyr fleire nettressursar saman med hovudnettstaden Difi.no. Nokre fagområde er så store at dei har ein eigen nettstad, og noko av det vi jobbar med har andre behov for presentasjon av innhald og tekniske løysingar enn Difi.no klarer å tilby.

Her er ei oversikt over nettstadene til Difi, og føremålet med dei ulike nettstadene:

Noreg.no

Noreg.no er no ein vegvisar til digitale tenester frå statlege verksemder, fylkeskommunar og kommunar. Noreg.no skal sikre innbyggarane enkel tilgang til offentlege tenester på nett, på tvers av sektorar og nivå. Innbyggarane kan også få innsyn i eigne personopplysningar frå folkeregisteret, køyretøyregisteret og fastlegeregisteret via nettsida.

Prosjektveiviseren

Prosjektveiviseren er eit nettbasert rettleiingsopplegg for gjennomføring av IKT-prosjekt i offentleg sektor. Føremålet er å styrke leiing, planlegging og kvalitet i offentlege IKT-prosjekt, og medverke til gjenbruk og heilskap i IT-løysingane på tvers av sektorar og forvaltningsnivå. Prosjektveiviseren inneheld informasjon, krav og støttemateriell knytt til planlegging og gjennomføring av IKT-prosjekt i offentleg sektor. 

Arbeidsgiverportalen

Difi skal støtte og rettleie statlege arbeidsgivarar, leiarar og HR. Arbeidsgivarportalen skal vere samlepunktet for kunnskap, erfaringsdeling og rettleiing på områda arbeidsgivarpolitikk, omstilling, leiing og kompetanseutvikling i staten. Der finn du samla nyttige og relevante fagsider, gode eksempel, malar, verktøy, lenker og anna støttemateriell på ein stad. Erfaringsrommet er ei teneste der arbeidsgivarar og HR i staten kan dele sin kompetanse og røynsle med andre i statlege verksemder. Rettleiingstenesta gir direkte rettleiing og støtte i meir komplekse saker, eller i saker som du ikkje finn svar på i portalen.

Anskaffelser.no

Gjennom fagportalen Anskaffelser.no tilbyr Difi kunnskap, rettleiing og praktiske verktøy til innkjøparar, leiarar og leverandørar. Du finn informasjon om anskaffingsprosessen steg for steg, anskaffingar innan bygg, anlegg og eiendom, og om elektronisk handel. Du kan også sjå korleis du varetar miljøkrav, sosialt ansvar og innovasjon i offentlege anskaffingar.

Doffin.no

Den nasjonale kunngjeringstenesta Doffin.no er nettstaden der alle offentlege verksemder i Noreg publiserer informasjon om sine innkjøp, anten det er frivillige kunngjeringar under nasjonal terskelverdi, nasjonale kunngjeringar eller kunngjeringar i heile EØS-området. Difi forvaltar DOFFIN på vegner av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD).

Data.norge.no

Data.norge.no er eit nasjonalt register over opne offentlege data i Noreg. I tillegg finn du også informasjon om arbeidet med opne data, rettleiing i tilgjengeliggjering og informasjon om Norsk lisens for offentlege data (NLOD).

Universellutforming.difi.no

uu.difi.no finn du informasjon om regelverket for universell utforming av ikt. Nettstaden gir rettleiing i korleis du kan følgje krava for nettløysingar, enten du jobbar med design og kode, eller publiserer innhald på nettsider. Du kan òg lære om ulike brukarutfordringar og få tips til korleis teste din nettstad. Sjølvbeteningsautomatar er òg omfatta av forskrifta, og du finn oversikt over krava og rettleiing om utplassering av slike automatar.

Læringsplattformen

Læringsplattformen kan heile staten finne og dele digital opplæring. E-læringskursa er gratis å bruke og innhaldet er skreddarsydd offentleg sektor. Du kan ta kursa som sjølvstudium, men dei eignar seg også godt for å bruke som ein del av internopplæringa i verksemda. Nokre av e-læringskursa kjem med implementeringsrettleiarar eller implementeringsmateriell til nedlasting. Du kan også laste ned kurs til eigen læringsplattform.

Kvalitet på nett

Portalen for kvalitet på nett er lagt ned som eigen nettstad, innhaldet finn du no som ein del av difi.no. Difi arbeider med å forbetre, brukartilpasse og auke kvaliteten på digitale tenester og offentlege nettstader. Ein sentral del av dette arbeidet består i å gjennomføre kvalitetsvurderingar av utvalte digitale tenester og kommunale og statlege nettstader. Difi har utvikla to kriteriesett for dette føremålet; eitt for å kunne vurdere og rangere konkrete digitale tenester og eitt for å vurdere og rangere offentlege nettstader.

Standardiseringsportalen

Standardiseringsportalen er lagt ned som eigen nettstad, innhaldet finn du no som ein del av difi.no. Sidene gir oversikt over kva IT-standardar som gjeld for offentleg sektor. Du finn også rettleiarar og informasjon om standardiseringsarbeidet. I tillegg har du moglegheit til å påverke gjennom høyringar, innspel til utgreiingar som er i gang, eller forslag til nye område for standardisering.

Publisert: 22. des 2014, Sist endra: 14. jan 2018

Sharethis

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*