Difis strategi 2017-2020

Vi må omstille oss – også i offentlig sektor – hvis det fortsatt skal være mulig å sikre et høyt velferdsnivå i årene som kommer. Det er det Difis samfunnsoppdrag og strategi frem til 2020 handler om: Vi skal få omstilling til å skje.

Difi får omstilling til å skje

Difis samfunnsoppdrag er å modernisere og omstille offentlig sektor. Det er ett av de mest meningsfulle samfunnsoppdragene jeg kan tenke meg. Dette er ikke bare Difis samfunnsoppdrag. Alle som jobber i stat og kommune har et stort ansvar for å sikre at offentlig sektor klarer å tilby mer effektive, brukerorienterte og samordnede løsninger og tjenester. Vi skal skape en enklere hverdag for innbyggerne og næringslivet.

Les hele innledningen til direktør Steffen Sutorius

Norge har en god offentlig sektor med stolte og svært engasjerte medarbeidere. De fleste har stor arbeidsglede og opplever at de har samfunnsnyttige, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver. Medarbeiderne er gullet i offentlig sektor. Det har vi all grunn til å være stolte av, og det må vi bevare og utvikle.

Vi kan ikke velge bort omstilling

På sikt må offentlig sektor levere mer brukerorienterte og samordnete tjenester, til en lavere kostnad og med færre ressurser enn i dag. Hvorfor? Fordi Norge som velferdsstat står foran betydelige utfordringer, med lavere oljeinntekter og en kommende eldrebølge. Vi er heller ikke produktive nok, slik også produktivitetskommisjonen har vist. Hvis vi skyver de nødvendige omstillingsprosessene foran oss, skaper vi bare behov for enda kraftigere omstillinger senere. Og omstilling må føre til konkrete gevinster.

De kommende årene vil utfordre Difis og hele offentlig sektors evne til nytenking og omstilling. Innbyggerne forventer mer samordnete og enklere tjenester fra det offentlige. Samtidig gir ikke alltid endringsprosessene de resultatene vi planlegger, og vi vet at lederne i stat og kommune ikke følges godt nok opp når resultatene uteblir. Undersøkelsen IT i praksis 2016 viser at 82 prosent av offentlige virksomheter opplever manglende kultur og prosesser for å realisere gevinster som en av de største hindringene for å nå sine mål. Det må vi ta på alvor.

Vi må tenke hele offentlig sektor og bruke hele verktøykassen

For å lykkes med omstilling, må vi bruke hele verktøykassen. Difi må i enda større grad tilby kunnskap om tilstand, utvikling og endringsbehov. Digitalisering er en nøkkel til omstilling, men digitalisering handler ikke først og fremst om IKT. Det handler om å finne smartere og felles løsninger for hele offentlig sektor, ikke bare egen virksomhet – med brukeren i sentrum. Omstilling vil handle om å se stat og kommune mer i sammenheng, om riktige og innovative anskaffelser og å utvikle ledere med gjennomføringskraft.

Mange ønsker et sterkere Difi som tar ansvar der vi må finne felles løsninger og løse opp i felles hindringer. Det er opp til Difi å ta og gjøre seg fortjent til rollen. Denne strategien anerkjenner at Difi har en vei å gå – men at vi tar utfordringen. Det innebærer at Difis ledere og medarbeidere må bruke og utvikle sin kompetanse – og jobbe – på nye måter. Vi må samhandle mer med og gjennom andre, og vi må kunne innta flere roller for å løse ulike utfordringer. Vi skal utvikle ett Difi som bruker alle våre fagområder og verktøy for å tilrettelegge for omstilling.

Den nye strategi er starten på en spennende og utfordrende reise for Difi. Vi skal gjøre alt vi kan for å få omstilling til å skje

1. Vårt samfunnsoppdrag

Difis samfunnsoppdrag er å være det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor.

Vi er fagorgan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på fagområdene ledelse, organisering, offentlige anskaffelser og digitalisering i offentlig sektor. Difi skal bruke hele verktøykassen – vår fagkompetanse, våre virkemidler og våre verktøy – for å få omstilling til å skje.

Difi forvalter også de nasjonale felleskomponentene Digital postkasse, ID-porten og Kontakt- og reservasjonsregisteret. Difi forvalter også flere andre fellesløsninger som Doffin.no, Offentlig elektronisk postjournal (OEP), Norge.no og data.norge.no. Robust drift og hensiktsmessig videreutvikling av felles IKT-løsninger er en generell forutsetning og et verdifullt verktøy for å utøve samfunnsoppdraget vårt.

Difi skal være en pådriver og premissgiver som får omstilling til å skje i tråd med fastsatte mål, og vi skal bidra til å utvikle ny politikk på våre fagområder.

Difis samfunnsoppdrag krever utstrakt samarbeid

For å gjennomføre samfunnsoppdraget vårt og nå målene våre, må vi i stor grad jobbe sammen med eller gjennom andre.  Derfor må vi ha et avklart og tett faglig samarbeid med offentlige og private virksomheter som har ansvarsområder som grenser til våre. Det er virksomhetene selv som skal skape omstilling, men Difi skal legge til rette og støtte dem på ulike måter – blant annet ved å fjerne felles hindringer.

Difi skal jobbe både med stat og kommune

Hittil har Difi hatt statlige virksomheter som primærmålgruppe. Fra nå blir kommunene en like viktig primærmålgruppe for oss. Det er naturlig og nødvendig for å kunne utvikle mer effektive, brukerorienterte og samordnede tjenester og løsninger for hele offentlig sektor.

Innbyggerne og næringslivet er to viktige sekundærmålgrupper. Difis innsats skal føre til at innbyggerne opplever offentlig sektor som mer brukerorientert i fremtiden. Ved å legge til rette for mer bruk og gjenbruk av offentlige data, komponenter og løsninger, kan næringslivet høste store gevinster. Samarbeid med private leverandører er også en forutsetning for å kunne ta ut potensialet i offentlige anskaffelser.

2. Vår visjon: Difi får omstilling til å skje

Visjonen vår innebærer at Difi har lykkes når offentlig sektor gjør det som er nødvendig for å få omstilling til å skje.

3. Våre verdier

 Våre verdier er:

 • Raus
 • Modig

4. Strategiske satsingsområder

Difi har tre satsingsområder og indikatorer på om vi får omstilling til å skje:

 • Effektivisering – en smartere og mer kostnadseffektiv offentlig sektor
 • Brukerorientering – en offentlig sektor bedre tilpasset brukerne
 • Samordning – en mer helhetlig offentlig sektor

5. Hovedmål   

For perioden 2017–2020 har Difi fire strategiske hovedmål som viser hvordan vi skal jobbe og prioritere for å få omstilling til å skje. Det fjerde hovedmålet er et internt utviklingsmål som viser hvordan vi skal skape ett Difi og ruste oss for å løse samfunnsoppdraget.

Vi har tre eksterne hovedmål for å få omstilling til å skje:

Hovedmål 1

Hovedmål 2

Hovedmål 3

Vi er den sentrale kilden til kunnskap om tilstand, utvikling og endringsbehov

Samfunnsrollen vår krever at vi har kunnskap og analyser om tilstand, utvikling og endringsbehov på våre fagområder. Vi må ha oversikt over, sammenstille og dele kunnskapen vi og andre har.

Vi setter dagsordenen gjennom å gi tydelige råd. Kunnskapen skal være enkel å forstå og bruke, for forvaltningen og andre, når de trenger den.

Vår ambisjon er at

 • vi gjennomfører relevante analyser og gir tydelige råd
 • vårt kunnskapsgrunnlag er tilgjengelig og lett å forstå
 • vi sikrer effektiv deling og gjenbruk av kunnskap i offentlig sektor

Vi styrker offentlig sektors evne til å gjennomføre endring og realisere gevinster

Vi skal prioritere innsats og tiltak som fører til at offentlige virksomheter skaper bedre resultater og tar ut større gevinster.

Vi skal ha en koordinert ledersatsing hvor vi bruker hele verktøykassen vår for å sette ledere i stand til å skape omstilling og endring.

Vi må vise og formidle god praksis, og vi skal få offentlige virksomheter til å ta i bruk nye felles tjenester og løsninger.

Vår ambisjon er at

 • vi øker ledernes gjennomføringsevne
 • vi utvikler felles tjenester og digitale løsninger som gir en mer effektiv offentlig sektor
 • vi får virksomhetene til å ta ut potensialet i offentlige anskaffelser

Vi løser felles utfordringer som krever samordnet innsats.

Vi skal ta tak i utfordringer knyttet til deling og gjenbruk av informasjon, regelverk, koordinering og finansiering. Vi har også ansvar for å finne konkrete løsninger på felles utfordringer i offentlig sektor.

Ambisjonene i Digital agenda skal stå sentralt i utviklingen av offentlig sektor.

Difis ansvar er å samordne innsatsen med å løse utfordringer på prioriterte områder som treffer flere virksomheter.

Vår ambisjon er at

 • vi identifiserer hindringer og løser dem sammen med andre
 • vi sikrer felles retning og økt trykk på digitalisering
 • vi etablerer god praksis for utvikling og bruk av nasjonale løsninger

For å kunne innfri visjonen, er det avgjørende at vi også omstiller oss. Det fjerde hovedmålet er derfor et internt mål som beskriver hvordan vi skal utvikle Difi for å kunne realisere de tre eksterne hovedmålene:

Hovedmål 4

Vi utvikler Difi til en premissgiver som skaper endring

Vi må videreutvikle og sette vår egen organisasjon i stand til å kunne ta vår fremtidige rolle. Det vil stille store krav til hele organisasjonen og alle medarbeidere – og spesielt til ledelse og vår evne til å prioritere tydelig og helhetlig. Vi må skape ett Difi med en felles kultur, en innovativ arbeidsform og en attraktiv arbeidsplass med gode utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider.

Vår ambisjon er at

 • vi utøver samlende og tydelig ledelse
 • vi er en utviklingsorientert og nyskapende organisasjon
 • vi er en attraktiv arbeidsplass som utvikler og utnytter kompetansen på tvers

 

Sist endret: 
03. aug 2017

Deldette

Fant du det du lette etter?

* er obligatoriske felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Hvis du har et spørsmål du ønsker svar på, vennligst se www.difi.no/om-difi/kontakt-oss

Fant du det du lette etter?
*