Nyhetsarkiv

Vinnere av klarspråkprisene 2017 er fra venstre: Cathrine Dammen, Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørnar Stavenes, Mattilsynet, Hege Nilsen, Utdanningsdirektoratet, Ellen de Vibe, Plan- og bygningsetaten, Oslo Kommune. Til høyre statsråd Monica Mæland.

Klarspråksprisene 2017

I dag delte kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ut hele fire klarspråkspriser: utmerkelsen årets trekkhund, temaprisen 2017, klarspråksprisen for kommunene og klarspråksprisen for staten.

14 digitaliseringsprosjekt får medfinansiering for 120,4 millionar kroner

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) har nå fordelt 120,4 millionar kroner til 14 digitaliseringsprosjekt i staten. Samfunnet kan få ein gevinst på knapt 2 milliardar kroner gjennom desse prosjekta, rekna over 10 år. For offentleg sektor er det berekna ein mogleg gevinst på 557 millionar kroner.

Lansering av eInnsyn, fra venstre: Raymond Johansen, Steffen Sutorius og Paul Chaffey

Difi og Oslo kommune lanserer ny innsynsløsning

Difi og Oslo kommune lanserer 5. februar en ny felles innsynsløsning for det offentlige. Det nye eInnsyn vil gjøre det langt enklere for alle å få innsyn i offentlige dokumenter.

Stor nedgang i kunngjeringar i Doffin etter regelverksendring

Frå 2016 til 2017 fall talet på kunngjorde konkurransar i Doffin betydeleg. Hovudårsaka til fallet er ein stor nedgang i kunngjorde konkurransar mellom nasjonal terskelverdi og EØS-terskelverdi etter endringar i regelverket for offentlege anskaffingar.

Arbeidsgiverportalen dekker mange oppgaver. Illustrasjonsfoto.

Ny nettside for arbeidsgivarar i staten

Frå nyttår skal statlege arbeidsgivarar, leiarar og HR-medarbeidarar finne informasjon om statleg arbeidsgivarpolitikk, fagsider og ulike verktøy på den nye nettstaden Arbeidsgiverportalen.

Avtalepartnere innkjøpsavtale foto

Staten samler seg om innkjøp av internrevisjon

Difi ved Statens innkjøpssenter har i dag inngått felles innkjøpsavtale for internrevisortjenester i staten. I tillegg til lavere transaksjonskostnader og lavere priser legger avtalen til rette for innføring av internrevisjon for flere statlige virksomheter.

Sider