Leiinga i Difi

Difi-direktør Steffen Sutorius
 
 

Steffen Sutorius
Direktør

steffen.sutorius@difi.no
Mobil: 930 68 459

Stort foto på Flickr

Om Steffen Sutorius

Steffen Sutorius er utdanna siviløkonom frå Noregs handelshøgskule. Han har lang erfaring som leiar frå offentleg og privat sektor, og har leia tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leiar og konsulent. Han har hatt ulike leiarroller i Statens pensjonskasse, der han mellom anna var ansvarleg for eitt av dei største endrings – og IKT-prosjekta som har vore gjennomførte i offentleg sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 frå stillinga som direktør for konseptval og forretningsplanar i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vore involvert i strategiske endringsprosessar, store prosjekt og større anskaffingar for ei rekkje departement, statlege etatar, sjukehus, kommunar og private verksemder.   

 

Signe Horn
Fungerande avdelingsdirektør verksemdsstyring

signe.horn@difi.no
Mobil: 907 04 426

 

Om Signe Horn

Fungerande avdelingsdirektør for verksemdsstyring. Avdelinga har ansvar for økonomi- og verksemdsstyring, HR, arkiv og dokumentforvaltning.

Signe Horn er utdanna statsvitar frå Universitetet i Bergen og har tidlegare hatt ulike leiarstillingar i statlege verksemder, blant anna som eigedomsdirektør i ROM Eiendom AS, direktør for samfunnskontakt i NSB og kommunikasjonsdirektør i Konkurransetilsynet. Horn har lang erfaring med forvaltningsoppgåver innanfor offentlig sektor på statlig og kommunalt nivå og frå styrearbeid i ulike kommunale og private verksemder.

 

Dag Strømsnes
 
 

Dag Strømsnes
Avdelingsdirektør offentlege anskaffingar

dag.stromsnes@difi.no
Telefon: 22 45 11 94
Mobil: 975 07 078

Stort foto på Flickr

Om Dag Strømsnes

Avdelingsdirektør i avdeling for offentlege anskaffingar. Avdelinga har ansvar for effektivisering av offentlege anskaffingar, e-handel og styring og leiing av offentlege anskaffingar.

Dag Strømsnes er utdanna statsvitar. Han har tidlegare arbeidd som konsulent i KPMG og PwC og har elleve års erfaring frå høvesvis Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Justisdepartementet. Han begynte i Difi då direktoratet vart oppretta i januar 2008.

 

Grete Orderud
 
 

Grete Orderud
Avdelingsdirektør digital transformasjon

grete.orderud@difi.no
Mobil: 957 40 875

Stort foto på Flickr

Om Grete Orderud

Avdelingsdirektør i avdeling for digital transformasjon. Avdelingen set offentlege verksemder i stand til å gjennomføre omstilling gjennom digitalisering, effektivisering og brukarretting. Ansvar for mellom anna innovasjon, digitaliseringrådets sekretariat, stimuleringsordninga for tenestedesign og medfinansieringsordninga. Avdelinga er også statens kompetansemiljø innanfor informasjonssikkerheit.

Grete Orderud begynte i Difi i juni 2016 og kjem frå stillinga som avdelingsdirektør for digital forvaltning, som mellom anna hadde ansvar for samordna digitalisering av offentlege tenester, nasjonal arkitektur, standardisering, informasjonsforvaltning, informasjonssikkerheit og prosjektmodell for offentleg sektor. Ho leia tidlegare seksjon for digital forretningsutvikling og porteføljestyring i Husbanken. Ho har også ti års leiarerfaring frå Telenor. Orderud er utdanna cand.scient. frå Universitetet i Oslo. Ho har også master of management frå Handelshøgskulen BI.

 

Eivor Nebben
 
 

Eivor Bremer Nebben
Fungerande avdelingsdirektør leiing
Fungerande avdelingsdirektør utgreiing og analyse

eivor.nebben@difi.no
Telefon: 22 45 12 60
Mobil: 994 20 443

Stort foto på Flickr

Om Eivor Bremer Nebben

Fungerande avdelingsdirektør for leiing. Fungerande avdelingsdirektør for utgreiing og analyse. Avdelinga sine ansvarsområdea: Forvaltningsutvikling, organisering, leiing, innovasjon og kompetanseutvikling

Eivor Nebben er utdanna statsvitar. Ho har arbeidd med forvaltningsutvikling heile sin yrkeskarriere, både på departementsnivå, direktoratsnivå og som forskar. Ho begynte i Difi då direktoratet vart oppretta i 2008.

 

Difi-direktør Steffen Sutorius
 
 

Steffen Sutorius
Fungerende avdelingsdirektør digital strategi og samordning

steffen.sutorius@difi.no
Mobil: 930 68 459

Stort foto på Flickr

Om Steffen Sutorius

Fungerande avdelingsdirektør for digital strategi og samordning.

Steffen Sutorius er utdanna siviløkonom frå Noregs handelshøgskule. Han har lang erfaring som leiar frå offentleg og privat sektor, og har leia tunge omstillings- og digitaliseringsprosjekt både som leiar og konsulent. Han har hatt ulike leiarroller i Statens pensjonskasse, der han mellom anna var ansvarleg for eitt av dei største endrings – og IKT-prosjekta som har vore gjennomførte i offentleg sektor, Perform. Steffen kom til Difi i mai 2016 frå stillinga som direktør for konseptval og forretningsplanar i konsulentselskapet Metier. Som konsulent har han vore involvert i strategiske endringsprosessar, store prosjekt og større anskaffingar for ei rekkje departement, statlege etatar, sjukehus, kommunar og private verksemder.  

 

Torgeir Strypet
 
 

Torgeir Strypet
Avdelingsdirektør digitale fellesløysingar

torgeir.strypet@difi.no
Mobil: 971 49 903

Stort foto på Flickr

Om Torgeir Strypet

Avdelingsdirektør for digitale fellesløysingar. Avdelinga har ansvaret for forvaltning og utvikling av Difi sine felleskomponentar og fellesløysingar og intern it-drift.

Torgeir Strypet kjem frå stillinga som produktdirektør i EVRY Norge, og har sidan 1981 hatt ulike roller i store norske IT-selskap. Han begynte i Difi i september 2015.

Onar Aanestad
 
 

Onar Aanestad
Kommunikasjonsdirektør

onar.aanestad@difi.no
Mobil: 924 26 631

Stort foto på Flickr

Om Onar Aanestad

Onar Aanestad er utdanna statsvitar. Han har brei kommunikasjons- og leiarerfaring frå offentleg sektor og som konsulent. Tidlegare rådgivar og partnar i Styrkr AS og kommunikasjonsdirektør i Statens pensjonskasse. Han begynte i Difi i april 2016.

Malin Rygg
 
 

Malin Rygg
Tilsynsleiar Tilsyn for universell utforming av IKT

malin.rygg@difi.no
Mobil: 971 97 317

Stort foto på Flickr

Om Malin Rygg

Leiar for tilsynet for universell utforming av IKT. Tilsynet følger opp forskrift om nettløysingar og sjølvbeteningsautomatar i privat og offentleg sektor, knytt til diskriminerings- og tilgjengelegheitslova. Hovudoppgåvene til tilsynet er kontroll, rettleiing og statuskartleggingar.

Malin Rygg er utdanna jurist med erfaring frå mellom anna Konkurransetilsynet og har tidlegare jobba som advokat og dommar. Malin har jobba i Difi sidan 2010. Før ho vart leiar for tilsynet, jobba ho med offentlege anskaffingar og oppfølging av kontraktar for Difi sine IT-system, mellom anna ID-porten. 

 

Publisert: 22. des 2014, Sist endra: 18. des 2017

Sharethis

Kontakt

Hjelp oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?

Tilbakemeldinger blir ikke besvart. Gå til siden med kontaktinformasjon hvis du trenger hjelp.

* Påkrevd

Hjelp oss å bli bedre
*