Hva må gjøres for at det ikke skal gå galt?

Per Morten Hoff peker i sitt debattinnlegg «Hvorfor går det galt?» på offentlig sektors manglende evne til å lære av tidligere feil når det gjelder store IT-satsninger. Statistikken på IT-prosjekter som feiler er dyster. Konsekvensene rammer brukerne av offentlige tjenester, koster mye penger, og statens omdømme utfordres.

Av direktør Ingelin Killengreen. Publisert i Dagens næringsliv 19. desember 2014.

Skal vi få til læring og erfaringsutveksling på tvers i det offentlige, må vi ha ledere med riktig kompetanse og verktøy til å ta det ansvaret Hoff peker på. Vi tror ikke som han at en havarikommisjon for store offentlige it-prosjekter er løsningen. Men vi må tenke nytt for å unngå feil.

Strategisk forståelse og bruk av IKT er ett av fem prioriterte områder i regjeringens program «Bedre styring og ledelse i staten». Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet jobbet med forslag til hvordan dette området kan styrkes. Det ene forslaget er et kompetansetiltak for toppledergrupper i departementer og direktorater. Det andre forslaget er et tilbud om bistand til kvalitetssikring og rådgivning i gjennomføring, styring og gevinstrealisering i digitaliseringsprosjekter.

Hvorfor kompetansetiltak for toppledergrupper?

Å øke samhandlingen og rolleforståelsen, er en helt sentral forutsetning for å lykkes i digitaliseringsarbeidet.  Derfor mener vi at topplederne i departementene og deres underliggende virksomheter må samarbeide om å øke sin kunnskap om og forståelse av hvilke muligheter digitaliseringen gir, og hva god styring av digitaliseringsarbeidet krever av den enkelte leder i offentlig forvaltning.  Min erfaring er at det er helt nødvendig at departementer og underliggende virksomheter har en klar og samordnet forståelse av mål, muligheter, utfordringer og gevinster. En felles arena for økt forståelse vil gi effektiv og relevant læring, men også mulighet for å avstemme forventninger og realitetsorientere store og tunge digitaliseringsprosjekter. Vi har i høst testet ut deler av dette med ledergruppen i Arbeids- og sosialdepartement og deres underliggende virksomheter. Vi mener at erfaringene har vært så positive, at opplegget bør videreutvikles til bruk for hele forvaltningen.  Nettverk og samarbeid er viktige byggeklosser for å sikre mer dialog og læring på tvers av store IT-prosjekter Og digitalisering må inn i styringsdialogen og inn på ledermøtene.  Det gir bedre planlagte og styrte prosjekter, og det gir rom for å lære av feil og justere kurs der det er nødvendig

Hvorfor rådgivning og kvalitetssikring?

Hoff har helt rett når han sier at store offentlige digitaliseringsprosjekter er kompliserte. Styring, gjennomføring og gevinstrealisering krever en særlig kompetanse og et helhetlig metodeverk.  Rambøll Management Consultings "IT i praksis" fra 2014 som er utarbeidet i samarbeid med Den Norske Dataforening viser at bare 40 % av virksomhetene har en gjennomtenkt tilnærming til hvordan de styrer og gjennomfører prosjektene sine. Bare 10 % har en helhetlig tilnærming til hvordan de jobber med gevinstrealisering.

Difi ønsker å hjelpe offentlige virksomheter til å gjøre valg som sikrer god styring og ledelse av IKT-relaterte prosjekter. Prosjektveiviseren er vår anbefalte prosjektmodell, og en god start for å jobbe systematisk med behov, planer, gjennomføring, leveranser, evaluering og gevinstrealisering, men dette er selvfølgelig ikke nok.

Inspirert av våre danske venner mener vi det at det bør etableres et tilbud om kvalitetssikring og rådgivning i digitaliseringsprosjekter under 750 millioner kroner. Disse prosjektene faller ikke inn under Finansdepartementets krav til kvalitetssikring.  Vi mener at dette vil bidra til at flere it-prosjekter gjennomføres på tid og kost. Vi er enig i at dette ikke først og fremst handler om teknologi, men om styring, ledelse og organisasjonsutvikling.   Da trenger vi toppledere i offentlig sektor som har strategisk IKT-forståelse.  Arbeidet er i gang. Målet er tydelig. Færre it-skandaler og flere digitaliseringsprosjekter som lykkes med å dekke forvaltningen, næringsliv og innbyggernes behov.

Publisert: 19. des 2014, Sist endret: 28. mar 2017

Deldette

Kommentarer

Skriv ny kommentar

* obligatorisk felt som du må fylle ut