Styrking av forvaltningens europakompetanse

Regjeringen ser det som nødvendig å styrke europakompetansen i forvaltningen. Europakompenasen er solid hos ledere og medarbeidere med ansvar for EU-EØSrelatert arbeid, men ”allmennkompetansen” er fortsatt svak.

Publisert: 15. feb 2008, Sist endret: 18. feb 2015

Medarbeidere tar eget ansvar for utvikling av europakompetanse. Få strategiske grep i virksomhetene. Det eksterne opplæringstilbudet, inkludert statens eget, blir vurdert som tilfredsstillende. Mange virksomheter lager også egne tiltak. Mangel på tid og økonomiske ressurser kan være et hinder for ønsket kompetanseutvikling.

Styrking av europakompetansen må bygge på det initiativet som finnes i virksomhetene. Utenriksdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) må stille ressurser og ekspertise til disposisjon.

Det forslås at det opprettes to nye faglige stillinger i DIFI til gjennomføring av kompetanseløftet, samt en halv stilling for å ivareta administrative støttefunksjoner. Det forslås videre at det må stilles nærmere 3,5 mill NKO til disposisjon for utvikling og gjennomføring av nye kompetanseutviklingstiltak.