Organisasjonsgjennomgang av Samferdselsdepartementet

Organisasjonsgjennomgangen skal legge et grunnlag for å vurdere hvordan SD kan bli bedre rustet til å møte framtidige utfordringer.

Publisert: 05. nov 2010, Sist endret: 16. feb 2015

På grunnlag av dokumentstudier og en intervjurunde eksternt og internt er det identifisert følgende hovedutfordringer:

• Sikre et bedre grunnlag for legitimitet til rolleutøvelsen utad,

• Styrke sekretariatsrollen med tanke på mer langsiktighet i politikkutformingen og mer proaktiv betjening av politisk ledelse

• Legge til rette for å arbeide i et mer helhetlig transportpolitisk perspektiv.

For å møte disse utfordringene er det drøftet en rekke tiltak, bl.a. å avgrense ansvarsområdet annerledes, skifte eller modifisere hovedstruktur, gjøre endringer innenfor sektororganiseringen (bl.a. opprette en transportpolitisk avdeling), styrke analysefunksjonen, en mer proaktiv sekretariatsrolle, styrke tverrgående fora, satse mer på personalledelse og lederteam, mer fleksibel ressursutnytting, organisering for kompetanseutvikling mv.

Pressemelding om rapporten: Organisasjonsgjennomgang av Samferdselsdepartementet