Organisering av internasjonalt arbeid. En gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har et bredt, og økende internasjonalt engasjement. Ansvaret for de internasjonale oppgavene ligger i linja og den enkelte ekspedisjonssjef har ansvar for gjennomføringen, men klare målsettinger og prioriteringer mangler. Lederengasjementet også til dels svakt. Mange av oppavene krever koordinering avdelingene i mellom. Toppledelsen ser behov for klarere prioriteringer, bedre koordinering og mer helhetstenking med politikkutforming som mål.

Publisert: 19. nov 2010, Sist endret: 16. feb 2015

Spørsmål er blitt reist om behov for en egen internasjonal strategi og en organisatorisk styrking av koordineringen på departementsnivå. Undersøkelsen viser at den koordineringen mellom BLDs avdelinger primært er oppgaveorientert og ikke innrettet for å skape helhetsforståelse. Få informasjonskanaler blir brukt og det er lite systematisk kompetanseutvikling med sikte på en bredere tilnærming til internasjonalt arbeid.

Difi ser to mulige veier å gå for å imøtekomme toppledelsens behov:
1)Oppretting av en stabsenhet utenfor linja.
2) Arbeid med forbedringer når det gjelder lederengasjement, koordinering, informasjonsutveksling og kompetanseutvikling, samt styrking av departementets internasjonale utvalg gjennom tilføring av et faglig sekretariat, som kan ivareta koordinering, helhetstenking og bidrag til politikkutforming.

Difi anbefaler den siste løsningen, primært grunnet at den vil profesjonalisere hele organisasjonens arbeid de internasjonale oppgavene, men også fordi den ikke vil skape de samme styringsutfordringene som oppretting av en ny enhet utenfor linja.

Pressemelding om rapporten: Organisering av internasjonale oppgaver