Evaluering av Datatilsynet

På oppdrag av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har Difi foretatt en evaluering av Datatilsynet.

Publisert: 03. okt 2011, Sist endret: 08. jan 2015

Vår hovedkonklusjon er at Datatilsynet oppnår gode resultater med begrensete ressurser. Datatilsynet er synlig i media, utøver myndighetsoppgavene tilfredsstillende og evner å sette spørsmål om personvern på dagsorden. Etter Difis vurdering er det likevel rom for forbedringer av virksomheten og klargjøring av roller og oppgaver. Dette er særlig knyttet til behov for:

• Strategisk vurdering av virkemiddelbruken
• Sterkere rollebevissthet
• Avveining av oppgaver og ressurser
• Mer åpenhet om myndighetsutøvelsen
• Effektivisering av oppgaveløsningen
• Styrking av kompetansen
• Mer bruk av selvbetjeningsløsninger
• Bedre samarbeid med andre tilsyn og offentlige myndigheter
• Bedre samhandling med FAD og JD

Pressemelding om rapporten: Datatilsynet – mellom forvaltningsorgan og interessepolitisk aktør