Rapportering til besvær? Evaluering av rapportering til Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har 54 underliggende virksomheter som rapporterer til departementet. KD ønsket å få vurdert omfanget av rapporteringen, om rapporteringen er relevant for målene i sektoren, om virksomhetene selv har nytte av rapporteringen, og om departementet bruker informasjonen. Kartleggingen har omfattet KD og 9 ulike typer virksomheter.

Publisert: 15. nov 2011, Sist endret: 08. jan 2015

Anbefalingene er basert på funn fra dokumentstudier, intervjuer og noe observasjon på etatsstyringsmøter er rettet mot staten generelt, virksomhetene og KD: å avklare hva som omfattes av begrepet og aktiviteten rapportering, vurdere kritisk behovet for rapportering på tverrgående innsatsområder f.eks fellesføringer, om evaluering kan erstatte noen rapporteringer, å videreutvikle automatisert datafangst og elektronisk rapporteringen og identifisere grundigere hva ved rapportering som belaster den enkelte leder og ansatt.

KD har et kontinuerlig arbeid for å utvikle etatsstyringen og det anbefales at de må vurdere kostnader for virksomhetene vs nytten av endringer i kravene, finne løsninger for å lette tidspresset for ledelse og styret i nettobudsjetterte virksomheter, sikre at behovet for felles prinsipper og tilnærminger på tvers av departementet ikke går på bekostning av hensynet til egenarten ved sektorer og virksomheter, og fokus på overordnet måloppnåelse, risiko og vesentlighet og å få omforent definering, bruk og forståelse av begreper.

Pressemelding om rapporten: Rapportering til besvær?

Kontakt