Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene

Difi har gjennomgått etterlevelsen av utredningsinstruksen på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kartleggingen viser at departementene ikke etterlever utredningsinstruksen godt nok. Det later ikke til å ha skjedd noen positiv utvikling siden Statskonsult gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2003.

Publisert: 16. mai 2012, Sist endret: 07. jan 2015

Utredningsinstruksen skal sikre at konsekvenser av reformer og regelendringer utredes, og at berørte instanser og offentligheten høres, før det tas en beslutning.

Difis utredning viser at årsaken til at utredningsinstruksen ikke blir fulgt, blant annet er mangelfull kompetanse og kapasitet både i ulike utredningsutvalg og i departementene. Uforutsette konsekvenser som følge av for dårlig utredningsarbeid, kan føre til budsjettsprekk og beslutninger som viser seg å være lite bærekraftige.

Pressemelding om rapporten: Graves det dypt nok?