Styring av Fylkesmannen

Kartleggingen viser at departementene og direktoratene styrer fylkesmannsembetene på ulik måte. Det er ulik detaljeringsgrad i styringen, det er ulikt presisjonsnivå i oppdragene og det er ulik praksis mht. omfang og innretning av styringsmøter.

Publisert: 01. jun 2012, Sist endret: 07. jan 2015

Mye fungerer bra i styringen av Fylkesmannen, men etter Difis vurdering er det enkelte elementer som vi mener kan gi grunnlag for en bedre styring av fylkesmannsembetene. Det er:

  • Tillit som grunnlag for god styring
  • Økt vekt på styring av resultater
  • Utvikling av styringsmøtene
  • Handlingsrom for effektivitet og samordning
  • Styringspraksis til diskusjon og læring
  • Styrke FADs samordnings- og styringsrolle
  • Læring og utvikling i embetene

Pressemelding om rapporten: Styring av Fylkesmannen