Evaluering av Bioteknologinemnda

Bioteknologinemnda får i mange sammenhenger en positiv vurdering av informantene for sine roller som informatør og debattskaper. Når det gjelder mandatforståelse og rådgivning til forvaltningen, kritiseres nemnda for å innta en ensidig restriktiv holdning, for å være for lite opptatt av mulighetene ved bruk av bio/genteknologi, og for å operere i utkanten av sitt mandat.

Publisert: 20. aug 2012, Sist endret: 07. jan 2015

Difi foreslår at Bioteknologinemnda legger økt vekt på å være et deliberativt organ med hovedvekt på vurdering av etikk, bærekraft og samfunnsnytte. Rådgivning overfor forvaltningen og tendensen til å innta en tilsynsrolle kan tones ned. Det bør legges mer vekt på en balansert vurdering av muligheter og risiko, og det bør tas initiativ til mer kontakt og samarbeid med tilgrensende organer. Nemnda bør legge mindre vekt på enkeltsaker. Difi foreslår også bl.a. årlige møter for faglig dialog mellom nemnd og departement, et noe redusert antall medlemmer i nemnda, begrensning i antall gjenoppnevninger, og fortsatt felles nemnd.

Pressemelding om rapporten: Behov for rolleavklaring for Bioteknologinemnda