Ute av kontroll? Om kontroll og rapportering i staten

Difi har ønsket å tilrettelegge for en konstruktiv offentlig diskusjon om temaet gjennom å oppsummere tilgjengelig kunnskap om omfanget av kontroll og rapportering i staten, drøfte mulige årsaker til antatt vekst og belyse hvilke konsekvenser dette har for formåls- og kostnadseffektiviteten i staten.

Publisert: 20. nov 2012, Sist endret: 07. jan 2015

Dataene og informasjonen som rapporten baserer seg på er dels hentet fra tidligere kartlegginger av Difi, studier fra andre fagmiljøer og intervjuer. Mange innlegg og reportasjer i media har også vært en kilde. I tillegg til bidrag fra Difi består rapporten av artikler fra to forskere, Riksrevisjonen og DFØ. Difi mener at det er grunn til å stoppe opp og vurdere innretningen på styringen når omfanget av kontroll og rapportering enten oppleves å gå på bekostning av virksomhetens kjerneoppgaver eller å hemme innovasjon og nytenkning. Vi bør spesielt vurdere om det er: Behov for å se nærmere på kontrollørene? Er det grunn til å vurdere styringspraksisen i staten? Behov for økt tillit og legitimitet? Behov for lederskap og mot? Behov for å redusere kompleksiteten?

Pressemelding om rapporten: Ute av kontroll?