En vellykket samordning av regional stat? – Evaluering av integreringen av Statens utdanningskontor og fylkeslegeembetet med fylkesmannen

Difi har foretatt en evaluering av integreringen av Statens utdanningskontor og fylkeslegen i fylkesmannsembetene.

Publisert: 01. des 2009, Sist endret: 18. feb 2015

Integreringen skulle bidra til å mer effektiv ressursbruk, bedre samordning av den statlige styringen av kommunene og en forenkling for innbyggerne. Det var også forutsatt at sektoroppgavene skulle gjennomføres på en god måte. Evalueringen viser at målene med integreringen til dels er nådd, men at rammebetingelsene for fylkesmannens samordningsoppgaver er endret bl.a. som følge av en større vektlegging av rettssikkerhetsoppgaver og tilsyn. Difi stiller spørsmål ved om man overvurderte potensialet for faglig samarbeid mellom områdene. Etter Difis vurdering er det viktig at kravene om samordning balanseres i forhold til behovet for gjennomføring av de ulike sektoroppgavene.

Pressemelding om rapporten: En vellykket samordning av regional stat?