Fylkesmannen 2010 - En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen

Undersøkelsen er et ledd i satsingen ”Fylkesmannen 2010”, som skal bidra til å klargjøre og konsolidere fylkesmannsembetet og fylkesmannsrollen som organisasjonsform. Et hovedmål for kartleggingen er å frembringe kunnskap som kan gi læring og forbedring for fylkesmannsembetene.

Publisert: 10. okt 2010, Sist endret: 16. feb 2015

Undersøkelsen ble gjennomført mai 2010 og er av overordnet og nasjonal karakter. Spørreskjemaet gikk ut til alle rådmenn og ordførere i Norge og ble besvart over internett.

Temaer i undersøkelsen var kontakt, service, tilgjengelighet, fagkompetanse, veiledningstilbud, roller og oppgaveløsning.

Undersøkelsen viser at kommunene i all hovedsak er fornøyde med Fylkesmannen når det gjelder tilgjengelighet, serviceinnstilling, fagkompetanse og formidling, men at det på enkelte områder er til dels store fylkesvise variasjoner.

Pressemelding om rapporten: Kommunene fornøyde med Fylkesmannen

Kontakt