Både styring og ledelse? Om ledergrupper i direktorater med regionalt apparat

Atten av direktoratene i Norge har regionale enheter. Difi har kartlagt hvordan direktørens ledergruppe er organisert i disse direktoratene. Vi ser en utvikling i retning av at regiondirektørene trekkes inn i ledergruppen og at direktøren da kan gjøre denne gruppen til et forum for både styring og ledelse av hele etaten.

Publisert: 05. nov 2014, Sist endret: 12. jan 2015

Tidligere besto ledergruppene i etater med et regionalt apparat som regel kun av direktoratets ledere. Etter hvert har regiondirektørene i mange tilfeller blitt trukket inn i direktørens ledergruppe, blant annet fordi antall regioner er løsrevet fra fylkesinndelingen og blitt betydelig redusert i de fleste etatene. Samtidig er det åpnet for en ytterligere faglig spesialisering ved at nasjonale og landsdekkende oppgaver ble lagt til enkeltregioner, slik at det nå er en kombinasjon av geografi og fag/oppgavetype som styrer arbeidsdelingen i regionene.

Skillet mellom direktorat og regionkontor bygges ned

Når regiondirektørene inkluderes i ledergruppene, er det for å forbedre styringen ved å ansvarliggjøre regiondirektørene og sikre en bedre felles forståelse for etatens strategi. Direktøren får dessuten et forum for å samordne sine styringssignaler slik at regionene kan få til en mer enhetlig gjennomføring av vedtatt politikk. Det vil også bidra til å sikre likebehandling i enkeltsaker.

Når landsdekkende eller nasjonale oppgaver legges til enkeltregioner og regiondirektørene samtidig trekkes inn i direktørens ledergruppe, ser vi et utviklingstrekk der skillet mellom direktorat og region bygges ned.

Viktig å opprettholde rollebevisstheten

Statlige virksomheter er ulike og krever ulik organisering, styring og ledelse. Vi vil derfor ikke generelt anbefale direktorater med et regionalt apparat å trekke regiondirektørene med i direktørens ledergruppe. I tilfeller der antallet regioner er begrenset og der enkeltregioner har relativt omfattende landsdekkende eller nasjonale oppgaver, mener vi imidlertid at det er grunnlag for å la regiondirektørene inngå i ledergruppen. En forutsetning for dette er å opprettholde en klar bevissthet om å unngå en sammenblanding av de to nivåenes respektive roller.

Veien videre

I dette prosjektet har vi først og fremst sett på organiseringen av ledergruppene i direktorater med et regionalt apparat. Dette temaet berører mer omfattende og prinsipielle spørsmål knyttet til forholdet mellom sentralt og regionalt nivå i et direktorat, og til organisering og styring av det regionale statsapparatet mer generelt.  Dette er viktige problemstillinger som Difi ønsker å jobbe videre med i de kommende årene.