Evaluering av Fiskeridirektoratet

Vår hovudkonklusjon er at Fiskeridirektoratet vert opplevd som ei fagleg solid verksemd som i all hovudsak leverer gode resultat. Forbetringane vi peiker på handlar dels om tydeleggjering og balansering av direktoratets iverksettande og faglege rollar, og dels om utviklinga av faglege funksjonar.

Publisert: 02. feb 2015, Sist endra: 08. des 2017

På bakgrunn av funna i kartlegginga og dei utfordringane direktoratet står overfor i form av m.a. endringar i næringa, teknologisk utvikling og avgrensa budsjettrammer, vil vi trekke fram nokre forbetringsområde for Fiskeridirektoratet:

  • Balansere og tydeleggjere direktoratet sine roller på dei ulike fagområda
  • Utvikle ei tydelegare og meir heilskapleg styring av regionane, m.a. ved å klargjere hovudkontorets direktoratsfunksjon
  • Vidareutvikle tilsynsrolla både på fiskeri- og havbruksområdet
  • Avklare rollar og ansvar mellom departement og direktorat
  • Endre organiseringa, m.a. ved å redusere talet på regionar
  • Legge til rette for ein meir fleksibel og utviklingsorientert organisasjon, m.a. gjennom å utarbeide ein personal- og kompetansestrategi og styrke samarbeidet mellom avdelingane

Om oppdraget

På oppdrag frå Nærings- og fiskeridepartementet har Difi evaluert Fiskeridirektoratet. Føremålet med evalueringa har vore å gå gjennom Fiskeridirektoratets organisering, styring, og oppnåing av mål og resultat. Evalueringa skulle også belyse eventuelle utfordringar Fiskeridirektoratet står overfor og kome med anbefalingar til forbetringsområde.