Innbyggerundersøkelsen 2015

Innbyggerundersøkelsen er en av de største undersøkelsene av forvaltningen i Norge. Resultatene viser at innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. Innbyggerne er også godt fornøyd med å bo og leve i sin kommune.

Publisert: 09. jun 2015, Sist endret: 18. aug 2017

Innbyggerundersøkelsen 2015 består av to deler – en innbyggerdel og en brukerdel. 

I rapportene (pdf-ene) går vi igjennom de fleste resultatene fra undersøkelsen. På www.difi.no/innbyggerundersokelsen kan alle resultater lastes ned som lysarkrapporter, tabeller, grafikk og rådata. 

Hva mener innbyggerne?

Innbyggerdelen gir et overordnet bilde både av innbyggernes inntrykk av kommunen de bor i og inntrykket av å bo og leve i Norge. Innbyggerne i Norge er alt i alt svært tilfredse med sin tilværelse og med hvordan det er å bo og leve i Norge. Innbyggerne er også godt fornøyd med å bo og leve i sin kommune.

Sammenligner vi med undersøkelsene i 2013 er hovedbildet at innbyggernes inntrykk er bedre i 2015. Det er samtidig grunn til å understreke at flere av forskjellene er små.

Inntrykkene av tjenestene varierer mye

Undersøkelsen sier noe om hvilket inntrykk innbyggerne har av 44 ulike tjenester. Inntrykket av de aller fleste virksomhetene viser en fremgang siden 2013. Fremgangen varierer fra ett til sju poeng. Fremgangen er størst for politiet, Statens vegvesen, sykehus og Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) som alle går frem sju poeng. Den største tilbakegangen finner vi i oppfatningene av Den norske kirke, som går tilbake to poeng.

Myndighetenes arbeid er i hovedsak godt

Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne generelt sett har gode eller delvis gode inntrykk av myndighetenes arbeid. Myndighetenes arbeid med å redusere kriminalitet kan vise til en økning på seks poeng siden 2013 og hele 12 poeng siden 2010. Også andre forhold knyttet til politiets arbeid kan vise til fremgang siden 2013, blant disse inntrykk av trygghet i nærmiljøet og arbeidet med å forhindre korrupsjon i stat og kommune. Samtidig viser resultatene at innbyggerne generelt sett er av den oppfatning at det er en viss utbredelse av ulike former for korrupsjon i staten så vel som i kommunene.

Innbyggerne mener at det offentlige blir mer effektivt

Innbyggerne gir uttrykk for at det offentlige i hovedsak opptrer ryddig og korrekt, men at det er mye plunder og heft i møte med det offentlige og at ressursene bør utnyttes mer effektivt.

Hva mener brukerne?

Brukerdelen besvares av de som har brukt en eller flere tjenester i løpet av siste tolv måneder. 

Resultatene i brukerdelen for 2015 kan ses på med forsiktig glede siden mange av tjenestene som inngår i undersøkelsen, viser fremgang fra undersøkelsene i 2010 og 2013. Samtidig er fremgangen noe mer moderat sammenlignet med den vi så fra 2010 og 2013. Vi ser også en tilbakegang for noen virksomheter innenfor enkelte temaer.

Folkebiblioteket holder stand og gjør det best på de fleste områdene, slik de gjorde det i 2013 og 2010. Tjenestene under helse gjør det også godt. Det er særlig fastlegene som peker seg ut positivt; de skårer nest best av samtlige på total tilfredshet. Innenfor utdanning er det barnehagene som skårer spesielt godt.

Myndighetsorganene er den tjenestekategorien som har de svakeste resultatene. Samtidig følger de ikke langt bak de øvrige tjenestetypene. Her ser vi også fremgang for de aller fleste. Særlig på områdene ansattes kompetanse og digitalisering er det stor fremgang. Lånekassen oppnår best resultat blant myndighetsorganene. Skatteetaten gjør det også godt og Statens vegvesen kan vise til klar fremgang i brukernes tilfredshet på flere områder.

Kontakt