Forprosjektrapport - Evaluering av prosjektet "Fjerne tidstyver"

Rambøll har gjennomført en analyse av tidstyvinnsatsen så langt. De konkluderer med at prosjektet har gitt resultater av betydning. Difi sin råd- og veiledningstjeneste får også overveiende gode tilbakemeldinger.

Publisert: 03. feb 2016, Sist endret: 03. feb 2016

Å fjerne tidstyver er en av de fem innsatsområdene i regjeringens arbeid med å skape «en enklere hverdag for folk flest».  Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har det overordnede ansvaret, mens Difi er faglig ressurs i arbeidet som startet i 2013.

Rambøll har nå gjennomført et forprosjekt hvor de har gjort en foreløpig analyse av virkemidler og tiltak som er benyttet så langt i tidstyvarbeidet.

Målsettingen med forprosjektet var å få mer kunnskap om virkemidlene har fungert godt, og hva som er god praksis ute i virksomhetene. Rambøll konkluderer med at fellesføringen i tildelingsbrevene i 2014 og 2015 var en nødvendig forutsetning for å iverksette aktivitet. Difis virkemidler har fungert godt. Dette gjelder databasen, råd og veiledning.

Evalueringen viser at arbeidet med å kommunisere resultater og gevinster må forsterkes, og at innsatsen ikke bør være et tidsavgrenset prosjekt, men en kontinuerlig arbeidsform.

Rambøll sier at noe av det som har bidratt til gode resultat så langt, er at virksomhetene stort sett har kunnet benytte eksisterende kompetanse og ressurser i arbeidet, og at det lokalt har vært god lederforankring.

Rapporten er resultat av Rambølls forprosjekt. I løpet av februar igangsettes hovedevalueringen. Denne vil gi en bedre oversikt over de faktiske resultatene og kunnskap om hva resultatene skyldes. Hovedevalueringen skal ferdigstilles i juni 2017.

Kontakt