Medarbeiderundersøkelsen i staten 2016

Resultatene i medarbeiderundersøkelsen 2016 viser i hovedsak en positiv utvikling fra 2007, og staten fremstår generelt som en god arbeidsgiver. Jobbengasjementet er høyt i hele staten, og de ansatte vet hva som forventes av dem.

Publisert: 27. mai 2016, Sist endret: 20. apr 2019

Medarbeiderne har blitt vesentlig mer stolte over jobben sin siden den første undersøkelsen i 2007. De viktigste årsakene er at staten tilbyr samfunnsnyttige, utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver.

Opplevd gjennomføringsevne

Indeks for opplevd gjennomføringsevne viser like høy verdi denne gang som i 2013, men resultatene denne gang viser at statsansatte i større grad enn i 2013 ser et samfunnsnyttig formål med arbeidet sitt. Imidlertidig mener de i litt mindre grad enn i 2013 at virksomheten oppnår gode resultater i henhold til mål og resultatkrav (en tilbakegang på et knapt poeng).

Ledelse har stor betydning

Våre analyser viser at det er spesiel tre faktorer som henger sammen med opplevd gjennomføringsevne; nærmeste leder, styringsmål og toppleder. Nærmeste leder har størst påvirkning. Undersøkelsen viser at opplevd gjennomføringsevne samvarierer både med en støttende og målorientert lederstil. Kombinasjonen av en styrende og støttende lederstil gir best gjennomføringsevne. Samtidig viser undersøkelsen at statlige ledere skårer høyere på en støttende enn en styrende lederstil. 

Undersøkelsen viser også en sammenheng mellom opplevd høy gjennomføringsevne og toppledere som legger til rette for gode beslutningsprosesser, kommuniserer virksomhetens mål klart og tydelig, og profilerer virksomheten på en god måte. Av disse forholdene er det profilering og kommunikasjon som de ansatte mener at toppleder er best til, mens de ansatte er mindre fornøyd med topplederes gjennomføring av beslutninger og tilrettelegging av gode beslutningsprosesser.

Mellomledere i staten opplever oftere at gjennomføringsevnen er høy når deres leder setter tydelige mål og forventninger, tar tak i problemer og fordeler arbeidet godt, og at de er mer engasjerte dersom deres leder opptrer lojalt og støttende hvis de gjør feil i jobben. Faktoren nærmeste leder er enda viktigere for mellomledernes jobbengasjement enn for andre statsansatte. Samtidig tyder undersøkelsen på at ledere blir for lite fulgt opp. Kun hver tredje respondent har inntrykk av at ledere i virksomheten blir fulgt opp når resultater uteblir, og enda færre personer med lederansvar svarer bekreftende på det. Ledelse av ledere er av stor betydning.

Lite fornøyd med endringsprosesser

Endringsprosesser ser fortsatt ut til å være en utfordring i statlig sektor, og er det temaområdet statsansatte er minst fornøyd med (snittskår 52). Slik var det også i 2013, 2010 og 2007. Statsansatte opplever i liten grad at endringer har gitt økt resultatoppnåelse, at det har vært gitt mulighet til å medvirke i endringsprosessene eller at endringsprosessene har gitt nye utviklingsmuligheter.

Digitalisering må høyere på dagsorden

Digitalisering kommer ut som det nest laveste temaområdet i undersøkelsen. Og det er bare 25 prosent av lederne som peker på digitalisering som en særlig viktig ledelsesutfordring fremover. Selv om det er en liten vekst i i bruk av digitale arbeidsformer i hverdagen, er det likevel mange som mener at virksomhetene ikke utnytter potensialet som ligger i digitale løsninger.

Statsansatte opplever i liten grad at endringer har gitt økte resultater, at de har fått medvirke i endringsprosesser eller at endringsprosesser har dem gitt nye utviklingsmuligheter.

Konklusjoner

Difi foreslår følgende i rapporten:

  • Statlige ledere må bli mer målorienterte og bli tydeligere på å formidle enhetens mål og oppgaver, og gjøre vurderinger knyttet til prioritering, planlegging og oppfølging av arbeidsoppgaver.
  • Statlige ledere må utvikle sin evne, vilje og mot til å gi medarbeiderne konstruktive tilbakemeldinger knyttet til oppgaveløsningen og den daglige arbeidssituasjonen.
  • God ledelse må etterspørres i lederhiarkiet.
  • Endringskompetansen bør styrkes, og for å møte nye behov og krav må statlige virksomheter utvikle gode læringsmiljøer og kultur for deling.
  • Toppledere må være tydelige på mål og retning for endringer og ta en aktiv rolle som eier av resultatet.
  • Digitalisering må høyere på dagsorden og bør inngå som et sentralt kompetansekrav til ledere i staten
  • Statlige virksomheter må derfor styrke sin evne til å styre og utvikle egen kompetanse for å møte framtidige utfordringer.
  • Ledere og medarbeidere i staten bør sammen ta ansvar for at for at jobbengasjementet og gjennomføringsevnen styrkes og videreutvikles.

Om undersøkelsen

Difi gjennomførte medarbeiderundersøkelsen i staten høsten 2015. Av et representativt utvalg på 7082 ansatte i statlig sektor, besvarte 3899 undersøkelsen. Dette tilsvarer en svarprosent på 55 prosent. Difi har publisert medarbeiderundersøkelser i 2007, 2010 og 2013.