Evaluering av tilsyn med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap

Justis- og beredskapsdepartementet bør i større grad vektlegge risiko og tverrsektorielle utfordringer i tilsynet med departementenes arbeid på samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet. Hvis departementet ønsker å avdekke reelle sårbarheter, bør alternative virkemidler vurderes.

Last ned

Det skriver Difi og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) i en ny evaluering av tredje tilsynsrunde med departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Difi og FFI har evaluert tilsynsordningen på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Formålet med ordningen er å fremme god kvalitet i departementenes samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid. Ordningen skal også bidra til at problemstillinger som går på tvers av sektorene blir godt håndtert.

JD har ansvar for tilsynsordningen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) står for den praktiske gjennomføringen og skriver tilsynsrapportene.

Departementene er i all hovedsak fornøyde med ordningen. Evalueringen viser likevel at det er et gap mellom ordningen slik den fungerer i dag og Justisdepartementets krav og forventninger til hvilke effekter det er mulig å oppnå gjennom tilsynsordningen.

Difis og FFI mener at det er usikkert om effekten av dagens tilsynsordning står i forhold til ressursbruken og at tilsynet i større grad bør baseres på risiko og vesentlighet. Utfordringer som går på tvers av sektorene bør også vektlegges mer.

Difi og FFI mener videre at veiledende tilsyn fungerer bedre enn kontrollerende tilsyn når det gjelder departementenes arbeide med samfunnssikkerhet og beredskap. Hvis formålet med ordningen er å identifisere og avdekke reelle sårbarheter, er dagens ordning ikke det riktige virkemiddelet.

 

Publisert: 
23. mai 2017

Kontakt