Evaluering av nærpolitireformen. Underveisrapportering om kultur, holdninger og ledelse

Som en del av Difis følgeevaluering av nærpolitireformen, leverer vi nå en underveisrapport om kultur, holdninger og ledelse til Justis- og beredskapsdepartementet.

Publisert: 30. okt 2017, Sist endret: 30. okt 2017

Nærpolitireformen er fortsatt i en tidlig fase. Politidirektoratet har satt i verk en rekke tiltak for å styrke kultur, holdninger og ledelse i politiet.

– Det viktigste nå er å sikre gjennomføring og gjennomslag for disse tiltakene i hele organisasjonen. Det forutsetter at politidistriktene i større grad setter kultur og ledelse på dagsorden, sier seniorrådgiver Vivi Lassen i Difi.

Kulturen i politiet er svært sammensatt; det er ikke snakk om én kultur. Politiet har definert kultur med «måten vi jobber på hos oss». Vi finner at det jobbes på ulike måter bl.a. på bakgrunn av variasjoner mellom politidistrikter, enheter, oppgavetyper og profesjoner.

Politiets brede tilnærming til organisasjonskultur er etter Difis mening riktig, men de mange verdiene, målene, planene og tiltakene som er formulert i forbindelse med reformen, gjør at det blir uklart for mange medarbeidere hva som skal endres. Difi mener derfor det er behov for å være mer tydelig overfor medarbeiderne om hva som er ønsket kultur og hvor det er behov for endring.

Det er særlig viktig å nå førstelinjeledere både for å sikre god gjennomføring av reformen og utvikling av en ønsket kultur.

Difis anbefalinger til det videre arbeidet:

 • Planlagte og igangsatte tiltak bør gjennomføres som vedtatt.
 • Politimestrene må sette kultur og ledelse på dagsorden i sitt distrikt.
 • Ledere på alle nivåer må ta ansvar for å fremme ønsket kultur.
 • Særlig oppmerksomhet bør rettes mot utvalgte risikoområder:
  • Spennet mellom den administrative planleggingskulturen på ledelsesnivå og den operative handlingskulturen på førstelinjenivå
  • Kulturforskjeller internt i de nye distriktene
  • Profesjonskamper og -konflikter
  • Utfordringer og muligheter knyttet til avstandsledelse