Områdegjennomgang – kartlegging av tilskudd til kommunesektoren

Difi og DFØ har i samarbeid gjennomført en kartlegging av tilskudd til kommunesektoren. Kartleggingen er gjort på oppdrag fra Kommunal- og moderniserings-departementet og Finansdepartementet. Den skal gi et kunnskapsgrunnlag for regjeringens områdegjennomgang, som gjennomføres av et ekspertutvalg. Det overordnede målet med gjennomgangen er å effektivisere tilskuddsforvaltningen.

Publisert: 07. nov 2017, Sist endret: 22. jan 2018

Det er første gang det er gjennomført en så bred kartlegging av tilskudd til kommunesektoren. Kartleggingen gir en status for 2016 og belyser omfang, sentrale kjennetegn ved tilskuddsordningene og forvaltning av disse. Datainnsamlingen er gjort ved en spørreundersøkelse til alle departementene om de enkelte tilskuddsordningene samt ved intervjuer gjennomført i tre kommuner og en fylkeskommune.

Kartleggingen viser blant annet følgende:

  • Samlet er det 244 tilskuddsordninger rettet mot kommunesektoren.
  • For 135 av de 244 ordningene er det kun kommunesektoren som er mottakere. For de øvrige ordningene er kommunesektoren tilskuddsmottaker på lik linje med andre eller de forvalter statlige tilskudd hvor kun andre er tilskuddsmottakere.
  • For 2016 er det utbetalt om lag 54 milliarder kroner i tilskudd til kommunesektoren over disse 244 ordningene.
  • Antall ordninger varierer sterkt mellom departementene.
  • 26 prosent av tilskuddsordningene finansierer lovpålagte oppgaver.
  • 25 tilskuddsordninger som er etablert for mer enn 10 år siden, er ikke evaluert.
  • Minimum 38 forvaltningsorganer er involvert i forvaltningen av tilskuddsordningene. I dette tallet er Fylkesmannen, kommunen og fylkeskommunen kun telt som tre aktører.
  • De angitte målformuleringene i tilskuddsregelverkene varierer med hensyn til om de beskriver brukereffekter, samfunnseffekter eller hva tilskuddet skal brukes til.
  • Forbedringspotensial i forvaltningen av ordningene er knyttet til økt digitalisering, gjennom blant annet økt bruk av elektronisk søknadsbehandling, rapportering og gjenbruk av data.