Gjennomgang av de tariffavsatte kompetansemidlene i staten

I forarbeidet til forhandlingene om ny hovedtariffavtale i staten perioden 2018-2020, har partene i det statlige tariffområdet - Akademikerne, LO stat, Unio, YS Stat og Kommunal- og moderniseringsdepartementet bedt om en gjennomgang av tilskuddsordningen for de tariffavsatte kompetansemidlene. Gjennomgangen skal gi grunnlag til partene for eventuelle justeringer i ordningen.

Publisert: 27. mar 2018, Sist endret: 05. apr 2018

I gjennomgangen har vi blant annet sett på:

  • Kjennskap til ordningen
  • Ordningens relevans
  • Effekt av ordningen
  • Mulige forbedringspunkter

Ut fra dette har vi gitt anbefalinger til partene blant annet om hvilken form ordningen kan videreføres, tiltak som kan øke søknadsmengde og -kvalitet og hvordan søknads- og vurderingsprosess kan forbedres. 

Gjennomgangen viser blant annet at ordningen har effekt og nytte hos de virksomhetene som har mottatt støtte og at de tillitsvalgte blir inkludert i prosjektene. Ordningen oppleves som lavterskel og lite byråkratisk.

Gjennomgangen viser også at kjennskap til ordningen er varierende og at enkelte sektorer er lavt representert blant virksomhetene som søker. I tillegg kan utlysning og retningslinjer for ordningen forbedres, samt veiledning og informasjon rettet mot søkerne.