Utvikling i antall ansatte i stats- og sentralforvaltningen 2016-2017

I dette notatet presenterer vi utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen og sentralforvaltningen. Fra 2016 til 2017 har det vært en nedgang i antall ansatte både i departementene og underliggende direktorater (sentralforvaltningen), mens det er en økning i antall ansatte i statsforvaltningen sett under ett.

Publisert: 24. jan 2019, Sist endret: 24. jun 2019

Difis kartlegging viser at det var 5 477 færre ansatte i statsforvaltningen i 2017 enn i 2016. Når vi justerer for omorganiseringer, ser vi at det er en økning i antall ansatte på 889.

Antallet ansatte i departementene og direktoratene er 446 lavere i 2017, og når vi justerer for omorganiseringer er nedgangen på 254 ansatte (1,1 %). Det er nedgang i antall ansatte i både departementene og direktoratene.

 

Om oppdraget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt Difi i oppdrag å dokumentere status for utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen i forhold til den generelle sysselsettingsveksten, utviklingen og nivået på antall ansatte i sentralforvaltningen, og utviklingen og nivået på antall ansatte i sentral- og statsforvaltningen geografisk fordelt på kommune/fylkesnivå.