Digitalisering, kompetansebehov og effektivisering gir desentral konsentrasjon. Om utvikling i lokaliseringen av statlige arbeidsplasser

Innovasjon, digitalisering og effektivisering driver frem nye løsninger og krav som påvirker virksomhetenes organisering og utvikling. Gjennom de store reformene i staten har vi sett at dette medfører endringer i lokalisering av statlige arbeidsplasser. I denne rapporten ser vi på om også mindre trinnvise endringer påvirker lokalisering av statlige arbeidsplasser.

Publisert: 20. mai 2019, Sist endret: 13. jun 2019

Som en konsekvens av effektivisering og endrede kompetansekrav opplever enkelte statlige virksomheter at det er utfordrende å beholde samme geografiske struktur. Et viktig funn i denne rapporten er at det foregår en desentral konsentrasjon. Med dette mener vi at arbeidsplasser flyttes fra de minste kontorstedene til regionsentra. Færre og større enheter er en utvikling som Difi tidligere også har påpekt. 

Difis anbefalinger

For å sikre at regjeringens retningslinjer for lokalisering blir fulgt, samt bedre oversikt og omstillinger som fører til endret lokalisering, har Difi har følgende anbefalinger:

  • Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerer et omstillings- og lokaliseringsnettverk med alle departementene. Nettverket skal fange opp aktuelle saker og problemstillinger og ikke minst dele erfaringer på tvers.
  • Ledelses- og prosesskrav knyttet til gjennomføring av endringer som medfører endret lokalisering vektlegges.
  • Lettere tilgjengelig statistikk som viser fordeling av statlige arbeidsplasser på kommune- og fylkesnivå. Statistikken bør også inneholde helseforetakene.
  • Retningslinjene for lokalisering bør i større grad vektlegge videreutvikling av klynger med forskning, næringsvirksomhet og statlige arbeidsplasser.
  • Virksomhetsendringer som har konsekvenser for lokalisering evalueres slik at god praksis spres og bidrar til flere konstruktive prosesser.