Offentlige innkjøpsutgifter

De samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 564 milliarder kroner i 2018. (kilde: SSB).

Publisert: 01. feb 2016, Sist endret: 07. okt 2019

564 mrd

Samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor (2018)

Den første fanen i figuren over viser utviklingen i de samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor fordelt på sektor. Den andre fanen viser de samme innkjøpsvolumene fordelt på innkjøpstype. De to siste fanene viser utviklingen i fordelingen av innkjøpsvolum på henholdsvis sektor og innkjøpstype.

SSBs statistikk om offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF m.fl) er ikke med i statistikken (se SSBs side om offentlig innkjøp). SSB reviderte metoden for datainnsamling og behandling i 2019, slik at denne statistikken avviker noe fra statistikken som ble presentert tidligere.

Difis innkjøpsstatistikk under baserer seg på statsregnskapet og dekker bare bruttobudsjettert statsforvaltning (med unntak av Forsvaret i 2015). Helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i oljesektoren, høyskoler og universiteter og andre statlige foretak er p.t. ikke tatt med. Difis innkjøpsstatistikk for statsforvaltningen omfatter derfor mellom 20% og 25% av de over 500 milliarder nevnt ovenfor. Mer informasjon om tallgrunnlaget og Difis bearbeidelse av tallene.

Kilde:SSB: Offentlig forvaltnings inntekter og utgifter
Neste oppdatering:Oktober 2020

Deldette

Kontakt