Offentlige innkjøpsutgifter

De samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 481 milliarder kroner i 2015. Dette var en økning på rundt 4,1% fra 2014 (kilde: SSB).

481 mrd

Samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor

De samlede utgifter til innkjøp av varer og tjenester for offentlig sektor utgjorde om lag 481 milliarder kroner i 2015. Dette var en økning på rundt 20 milliarder fra 2014. Offentlig forvaltning sto for omtrent 404 milliarder. Av dette sto statsforvaltning (inkl. forsvar) for 220 milliarder. Kommunalforvaltningen sto for omlag 183 milliarder.

SSBs statistikk om offentlige innkjøp omfatter utgifter til varer, tjenester og bruttorealinvesteringer i statlig og kommunal forvaltning, samt tilsvarende innkjøp foretatt av statlig og kommunal forretningsdrift. Innkjøp foretatt av offentlig eide foretak ellers (ASA/AS, SF m.fl) er ikke med i statistikken (se SSBs side om offentlig innkjøp).

Difis innkjøpsstatistikk baserer seg på statsregnskapet og dekker bare bruttobudsjettert statsforvaltning med unntak av Forsvaret. Helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i oljesektoren, høyskoler og universiteter og andre statlige foretak er ikke tatt med. Difis innkjøpsstatistikk omfatter ca. 100 milliarder av de over 480 milliarder nevnt ovenfor. Mer informasjon om tallgrunnlaget og Difis bearbeidelse av tallene

Kilde:SSB om offentlig innkjøp (basert på tall for 2015).
Neste oppdatering:April 2018
Publisert: 01. feb 2016, Sist endret: 18. aug 2017

Deldette

Kontakt