Om innkjøpstallene

Her beskriver vi begreper og hvordan statistikken er bearbeidet.

Publisert: 20. des 2017, Sist endret: 08. nov 2018

Utgiftsdata

Statistikk om innkjøpsutgiftene bygger på statsregnskapet som hentes inn av Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Difi har inndelt regnskapstallene i ulike innkjøpskategorier etter drøfting med sentrale aktører. Se mer om dette i tabellen Definisjoner under.

Tallene i innkjøpsstatistikken omfatter kun bruttobudsjetterte statlige virksomheter. Helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i olje sektoren, høyskoler og universiteter er ikke med. Forsvaret er heller ikke med i tallene for 2015.

Difi rapporterer et lavere tall for statsforvaltningens innkjøpsutgifter enn Statistisk sentralbyrå (SSB). Forklaringen er at de i tillegg til statsregnskapet benytter andre stats- og trygderegnskaper. I tillegg gjør de særskilt innhenting av regnskap for offentlig forretningsdrift. 

Definisjoner
Innkjøp Kjøp av varer, tjenester, bygg og anleggsarbeider.
Innkjøpsrelevante kontoklasser:

Difi har tolket følgende kontoklasser i statsregnskapet som innkjøpsrelevante utgiftsposter:

 • Kontoklasse 4 Varekostnad
 • Kontoklasse 6 Annen driftskostnad
 • Kontoklasse 7 Annen driftskostnad, fortsettelse
InnkjøpsutgifterUtgifter (NB: ikke kostnader) ført på innkjøpsrelevante kontoklasser.
StatsforvaltningI Difis omtale av innkjøpsutgifter definerer vi statsforvaltningen som bruttobudsjetterte statlige organisasjoner. Difis innkjøpsstatistikk baserer seg på statsregnskapet og dekker statsforvaltningen (med unntak av forsvaret i 2015). Helsesektoren, statens direkte økonomisk engasjement i oljesektoren, høyskoler og universiteter og andre statlige foretak er foreløpig ikke tatt med. Merk at sammensetning av organisasjoner dekket av statsregnskapet kan endres fra år til år. Les mer om statsregnskapet på DFØs sider.
OrganisasjonRegnskapsførende enhet som leverer regnskap til Direktoratet for økonomistyring. Noen av enhetene kan være sammensatte, som f.eks. Arbeids- og velferdsetaten, mens andre er oppdelte, som f.eks. politidistriktene og bispedommerådene.
Kategorier

Difi deler utgiftene i kategorier. De innkjøpsrelevante kontoklasser grupperes i innkjøpskategorier (se under).

Innkjøpskategorier

Med «innkjøpskategorier» mener Difi en samling varer og tjenester som dekker et behovsområde. Per i dag finnes det ingen standard for innkjøpskategorier. Difi har på grunnlag av kontoklassene i statsregnskapet gruppert utgiftene etter et utvalg kategorier. Utarbeidelsen er gjort i dialog med flere statlige virksomheter og DFØ og ble endret fra 2015 til 2016. Følgende innkjøpskategorier er definert:

 • Bygg og anlegg: drift og investering i infrastruktur (f.eks. vei og jernbane)
 • Eiendom: kontorer, inkluderer også leie, renhold, energi og vakt
 • Persontransport/reiser: Flyreiser, bil, hotell, etc.
 • Profesjonelle tjenester: konsulenter (utenom IKT) og andre profesjonelle tjenester
 • Kommunikasjon: spredning av informasjon
 • IKT: datamaskiner, nettverk, lisenser, IKT-tjenester og - konsulenter
 • Kompetanse og personal: kostnader av egne ansatte utenom lønn
 • Diverse fremmede tjenester: konsulenter (utenom IKT) og andre tjenester.

Matrisen som viser hvordan Difi har gruppert artskontoer til de de ulike innkjøpskategoriene kan lastes ned som Excel fil.

Konsulenter

Begrepet «konsulenter» er ikke et begrep i statens standard kontoplan, men mange ønsker å finne utgifter til dette. Relevante artskontoer kan være:

670

Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester

671

Kjøp av tjenester til utvikling av programvare, IKT-løsninger mv.

672

Kjøp av tjenester til løpende driftsoppgaver, IKT

673

Kjøp av tjenester til organisasjonsutvikling, rekruttering mv.

678

Kjøp av andre fremmede tjenester

679

(Kjøp av andre fremmede tjenester- Tas i bruk ved behov for ytterligere underkontoer)

Noen organisasjoner konterer annet enn konsulenttjenester på 678 og 679, men vi vet ikke i hvilket omfang. Dette vanskeliggjør tallfesting av konsulentutgifter.

 

E-handelsdata

Råtallene hentes fra Ehandelsplattformen, som driftes av Capgemini for Difi. Bearbeides av Difi.

Mer informasjon om Ehandelsplattformen på anskaffelser.no 

Mer statistikk om Ehandelsplattformen på anskaffelser.no

Administrativ informasjon
Kilder:Statsregnskapet, Direktoratet for økonomistyring
Ehandelsplattformen (Difi).
Ansvarlig avdeling i Difi:Avdeling for offentlige anskaffelser.

Deldette