Rapporter

Strategi for nasjonal oppfølging av CEF Digital og ISA²

Denne strategien skal være et verktøy for målrettet koordinering og oppfølging av EU-programmet «Interoperability Solutions for Public Administrations, Businesses and Citizens (ISA²)» og delen av EU-programmet «Connecting Europe Facility (CEF)» som gjelder digitale tjenesteinfrastrukturer, «CEF Digital». Strategien skal beskrive hvordan Norge kan ha best mulig nytte av å delta i programmene. Strategien består av en overordnet strategi og to vedlegg som beskriver ambisjonsnivåer for ISA² og CEF Digital. Målgruppen for strategien er offentlig forvaltning.

Stor satsning på effektivisering av offentlige anskaffelser

Fra 2018 er det en betydelig satsing for å effektivisere offentlige anskaffelsesprosesser gjennom digitalisering. Program for digitale anskaffelser skal gjennomføres i perioden 2018 til 2024 og ledes av Difi. Difi har en målsetting om å tilrettelegge for ca. 3,6 milliarder kroner i samfunnsøkonomisk gevinst i løpet av programperioden. Dette skal realiseres ved å legge til rette for digitale anskaffelsesprosesser.

Samarbeid og koordinering på informasjonssikkerhetsområdet i nasjonale felleskomponenter

Difis kompetansemiljø for informasjonssikkerhet har kartlagt status på koordinering, samarbeid og helhetlig tilnærming på informasjonssikkerhetsområdet i utvikling og forvaltning av nasjonale felleskomponenter. Dette notatet oppsummerer resultatene og inneholder også forslag til tiltak der hvor vi har sett det kan være hensiktsmessig.

Strategi for signeringstjenesten

Våren 2016 lanserte Difi en ny fellestjeneste for elektronisk signatur til offentlige virksomheter. Tjenesten, eSignering, tilbyr elektronisk signatur for privatpersoner til bruk for offentlige virksomheter.

Sider