Rapporter

Fremtidens forvaltning kan ikke baseres på gårsdagens løsninger. Om tillit til offentlig forvaltning

I dette notatet beskrives noen viktige forhold som kan påvirke tilliten til forvaltningen. Det gis også noen råd og anbefalinger til hva som kan være viktige grep for å bevare og bygge tillit til offentlige myndigheter og institusjoner fremover. Anbefalingene hviler på hovedbudskapene fra workshoper med eksterne miljøer og en rekke Difi-rapporter om forvaltningen.

Digitale barrierar på norske nettstader

Difi har gjennomført ei større statusmåling om universell utforming på norske nettsider. Målinga skal bidra til å finne risikoområde som gjer det vanskeleg eller umogleg for mange å bruke nettbaserte løysingar. Bank, media og reise og transport peikar seg ut med dårleg score i denne målinga.

Meldingsutveksling internt i forvaltninga

Offentlege verksemder utvekslar informasjon med kvarandre i ei rekkje samanhengar. Eitt av prinsippa som vert lagt til grunn for digitaliseringa av offentleg sektor er at digital kommunikasjon i framtida skal vere hovudregelen. Dette gjeld også for kommunikasjon mellom offentlege verksemder.

Sider