Rapporter

Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis"

Målet med prosjekt «Regelverk i praksis» var å styrke statens formidling av regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Rapporten viser at formidlingen nå tar, i større grad enn før, utgangspunkt i skolens utfordringer knyttet til å følge regelverket. Prosjektet strakk seg over flere år og målgruppen var ansatte i fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet.

Nettverk og møteplasser for ledere i staten

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Difi gjort en kartlegging av hvilke nettverk og møteplasser som finnes for ledere i staten. Formålet var å øke forståelsen av hvordan nettverk og møteplasser på en best mulig måte kan bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og læring. Kartleggingen sier noe om hvilke nettverk og møteplasser som finnes, hvordan de fungerer og hvilke erfaringer og behov lederne i målgruppen uttrykker.

Kan lovspråk temmes? En undersøkelse om klart språk i lover og forskrifter

På oppdrag fra delprosjektet «Klart lovspråk» har Difi søkt å belyse hvorfor lover og forskrifter ikke er skrevet i klart språk. Blant annet har vi undersøkt om forhold som kultur og tradisjon, og tid og kompetanse kan være medvirkende årsaker. Vi har undersøkt hvordan de som utvikler lover og forskrifter (ledere og saksbehandlere i departementer og direktorater), oppfatter den språklige kvaliteten i de tekstene de arbeider med.

Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene

Difi har gjennomgått etterlevelsen av utredningsinstruksen på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kartleggingen viser at departementene ikke etterlever utredningsinstruksen godt nok. Det later ikke til å ha skjedd noen positiv utvikling siden Statskonsult gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2003.

Sosiale medier i forvaltningen

Sosiale medier er et nytt område for forvaltningen. Som med all annen utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fører introduksjonen av sosiale medier til nye måter å kommunisere og arbeide på. Rapporten gir en nullpunktsanalyse over hvordan forvaltningen bruker sosiale medier ved inngangen til 2012 – omfang og formål med bruken. Bruksområdene netthøringer, digital forslagskasse og brukerinnovasjon omtales som eksempler på bruk av sosiale medier i forvaltningen.

Sider