Rapporter

Graves det dypt nok? Om utredningsarbeidet i departementene

Difi har gjennomgått etterlevelsen av utredningsinstruksen på oppdrag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Kartleggingen viser at departementene ikke etterlever utredningsinstruksen godt nok. Det later ikke til å ha skjedd noen positiv utvikling siden Statskonsult gjorde en tilsvarende undersøkelse i 2003.

Sosiale medier i forvaltningen

Sosiale medier er et nytt område for forvaltningen. Som med all annen utvikling av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, fører introduksjonen av sosiale medier til nye måter å kommunisere og arbeide på. Rapporten gir en nullpunktsanalyse over hvordan forvaltningen bruker sosiale medier ved inngangen til 2012 – omfang og formål med bruken. Bruksområdene netthøringer, digital forslagskasse og brukerinnovasjon omtales som eksempler på bruk av sosiale medier i forvaltningen.

Evaluering av teamarbeid i Justisdepartementet

Flere statlige virksomheter har tatt i bruk mer fleksible arbeidsformer, som prosjekter eller team/lag. Hensikten har blant annet vært å få til større grad av fleksibilitet, helhetstenkning, selvstendiggjøring, samarbeid, effektivitet og motivasjon, og utnytte den enkeltes kompetanse bedre.

En ny giv – strategiske veivalg for statens sentrale opplæring

Rapporten er utarbeidet som et grunnlag til en framtidig strategi for statens sentrale opplæring og en strategi for e-læring. Det har derfor vært behov for å se på hvilke kompetanseutfordringer statlige virksomheter har, hvilke behov forvaltningen har for sentrale opplæringstilbud, hvordan sentral kompetanseutvikling skal organiseres og vurderinger av ambisjonsnivå.

Internasjonalt sekretariat i Justisdepartementet - en erfaringsoppsummering

Justisdepartementet (JD) opprettet i januar 2007 et internasjonalt sekretariat (INT), Politisk ledelse hadde behov for oversikt og bedre koordinering av det internasjonale arbeidet. Fagavdelingene skulle fortsatt ha ansvar for internasjonale saker på sine områder, men dette prinsippet er blitt utfordret, først og fremst av at Europaprosjektet høsten 2007 ble integrert i INT og fikk overført oppgaver fra en fagavdeling. Erfaringene viser at INT har møtt behovene for oversikt og koordinering og at Europaprosjektet har styrket JD i internasjonale prosesser, men også at INT har gitt opphav til konflikter i forhold til fagavdelingen.