Rapporter

Jus + ped = sant - En erfaringsoppsummering og vurdering av prosjektet "Regelverk i praksis"

Målet med prosjekt «Regelverk i praksis» var å styrke statens formidling av regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Rapporten viser at formidlingen nå tar, i større grad enn før, utgangspunkt i skolens utfordringer knyttet til å følge regelverket. Prosjektet strakk seg over flere år og målgruppen var ansatte i fylkesmannsembetene og Utdanningsdirektoratet.

Effekter av en fusjon. Etableringen av Miljødirektoratet

I dette notatet har vi vurdert i hvilken grad de intenderte effektene av sammenslåingen av Klima- og forurensningstilsynet og Direktoratet for naturforvaltning har blitt realisert, og om det er eventuelle ikke-intenderte effekter som er verdt å belyse. Videre har vi søkt å identifisere videre forbedringspotensial i måten Miljødirektoratet drives på i dag.

Nettverk og møteplasser for ledere i staten

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Difi gjort en kartlegging av hvilke nettverk og møteplasser som finnes for ledere i staten. Formålet var å øke forståelsen av hvordan nettverk og møteplasser på en best mulig måte kan bidra til kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og læring. Kartleggingen sier noe om hvilke nettverk og møteplasser som finnes, hvordan de fungerer og hvilke erfaringer og behov lederne i målgruppen uttrykker.

Sider