Rapporter

På sporet av kjønnsperspektivet

Rapporten utgjør sluttrapporten i en 3-årig følgeevaluering om hvordan departementene har arbeidet med å integrere et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet.

En ny giv – strategiske veivalg for statens sentrale opplæring

Rapporten er utarbeidet som et grunnlag til en framtidig strategi for statens sentrale opplæring og en strategi for e-læring. Det har derfor vært behov for å se på hvilke kompetanseutfordringer statlige virksomheter har, hvilke behov forvaltningen har for sentrale opplæringstilbud, hvordan sentral kompetanseutvikling skal organiseres og vurderinger av ambisjonsnivå.

Forvaltningskompetansen i Luftfartstilsynet

Forvaltningskompetanse dreier seg om å ha kunnskap og rolleforståelse som gjør at en handler i samsvar med de regler og retningslinjer som gjelder for saksbehandling i offentlig sektor. Her ligger blant krav om at saksbehandlingen skal være preget av likebehandling, åpenhet, forutsigbarhet og forsvarlighet.

Sider