Rapporter

Nytt veg- og jernbanedirektorat? Om direktoratsoppgaver i veg- og jernbaneforvaltningen

Difi har kartlagt og vurdert oppgavestrukturen og sentrale problemstillinger knyttet til en eventuell sammenslåing av Statens vegvesen og det nye Jernbanedirektoratet. Vi anbefaler å vente med ytterligere organisasjonsendringer, men Samferdselsdepartementet bør vurdere egen organisering og Statens vegvesens ansvar og funksjon regionalt. Etatene bør også samarbeide mer og utvikle flere fellestjenester og –funksjoner blant annet på planleggings- og anskaffelsesområdet.

Evaluering av Utdanningsdirektoratet

Siden etableringen i 2004 har Utdanningsdirektoratet vært igjennom en sterk vekst både i bemanning og oppgaver. Dette har bidratt til å heve kvalitetsnivået i sektoren og å øke kunnskapen om tilstanden i sektoren. Alt i alt står utdanningsmyndighetene nå langt bedre rustet til å føre en ambisiøs politikk på området enn for 10 år siden. Samtidig har direktoratet en rekke utviklingsbehov å arbeide med både i forholdet til departementet, til kommunesektoren og når det gjelder samordning.

Bruk av sektoranalyser og evalueringer. En kartlegging

Kartleggingen gir en beskrivelse av hvordan ordninger for analyser med ulike formål er utformet i noen andre land og oppsummerer erfaringer fra tidligere norske ordninger, bl.a. fra områdegjennomganger. Den presenterer viktige funn og mulige læringspunkter med utgangpunkt i kartleggingen som kan være relevante for norske ordninger.

Evaluering av Fiskeridirektoratet

Vår hovedkonklusjon er at Fiskeridirektoratet oppleves som en faglig solid virksomhet som i all hovedsak leverer gode resultater. Forbedringene vi påpeker handler dels om tydeliggjøring og balansering av direktoratets iverksettende og faglige roller, og dels om utviklingen av faglige funksjoner.

Sider