Rapporter

Evaluering av Utdanningsdirektoratet

Siden etableringen i 2004 har Utdanningsdirektoratet vært igjennom en sterk vekst både i bemanning og oppgaver. Dette har bidratt til å heve kvalitetsnivået i sektoren og å øke kunnskapen om tilstanden i sektoren. Alt i alt står utdanningsmyndighetene nå langt bedre rustet til å føre en ambisiøs politikk på området enn for 10 år siden. Samtidig har direktoratet en rekke utviklingsbehov å arbeide med både i forholdet til departementet, til kommunesektoren og når det gjelder samordning.

Bruk av sektoranalysar og evalueringar. Ei kartlegging

Kartlegginga gir ei skildring av korleis ordningar for analysar med ulike føremål er utforma i nokre andre land og samanfattar erfaringar frå tidlegare norske ordningar, m.a. frå områdegjennomgangar. Den presenterer viktige funn og moglege læringspunkt med utgangpunkt i kartlegginga som kan vere relevante for norske ordningar.

Evaluering av Fiskeridirektoratet

Vår hovudkonklusjon er at Fiskeridirektoratet vert opplevd som ei fagleg solid verksemd som i all hovudsak leverer gode resultat. Forbetringane vi peiker på handlar dels om tydeleggjering og balansering av direktoratets iverksettande og faglege rollar, og dels om utviklinga av faglege funksjonar.

Klart reformbehov når det gjeld statleg myndigheitsutøving

Difi har avslutta eit fleirårig prosjekt der vi undersøker korleis statlege forvaltingsvedtak vert trefte, dvs. juridisk bindande vedtak som gjeld einskildpersonar og verksemder. Vi finn at uavhengige organ i aukande grad fattar forvaltningsvedtak, særleg i klagesaker. For å bøte på dei systemsvakheitene prosjektet identifiserer, anbefaler Difi at uavhengige organ no vert betre regulerte og organiserte.

Sider