Rapporter

Styringssystem for informasjonssikkerhet. Erfaringer med og anbefalinger om standardene ISO 27001 og ISO 27002

Både Riksrevisjonen, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Datatilsynet har de senere årene uttalt at tilstanden innen informasjonssikkerhet ikke er god nok i forvaltningen. Det er for mange virksomheter som mangler tilstrekkelig styring og kontroll med informasjonssikkerheten. Tiltak som har vært trukket frem i flere sammenhenger er økt bruk av styringssystem for informasjonssikkerhet og bruk standarden ISO 27001.

Et fleksibelt hierarki? Alternativ organisering av departementsavdelinger

For ti år siden begynte noen departementsavdelinger å erstatte seksjoner med en mer fleksibel organisering med team (grupper eller lag). I dag er det 20 avdelinger i 10 departementer som har det vi har valgt å kalle alternativ organisering. Difi har derfor sett behovet for å dokumentere og oppsummere bakgrunnen for endringene, hvilke løsninger som er valgt og erfaringene med de forskjellige organisasjonsmåtene.

Ute av kontroll? Om kontroll og rapportering i staten

Difi har ønsket å tilrettelegge for en konstruktiv offentlig diskusjon om temaet gjennom å oppsummere tilgjengelig kunnskap om omfanget av kontroll og rapportering i staten, drøfte mulige årsaker til antatt vekst og belyse hvilke konsekvenser dette har for formåls- og kostnadseffektiviteten i staten.

Styring av Fylkesmannen

Kartleggingen viser at departementene og direktoratene styrer fylkesmannsembetene på ulik måte. Det er ulik detaljeringsgrad i styringen, det er ulikt presisjonsnivå i oppdragene og det er ulik praksis mht. omfang og innretning av styringsmøter.

Rapportering til besvær? Evaluering av rapportering til Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har 54 underliggende virksomheter som rapporterer til departementet. KD ønsket å få vurdert omfanget av rapporteringen, om rapporteringen er relevant for målene i sektoren, om virksomhetene selv har nytte av rapporteringen, og om departementet bruker informasjonen. Kartleggingen har omfattet KD og 9 ulike typer virksomheter.

Sider