Rapporter

Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver?

Forvaltinga er spesialisert og møter i dag ei rekkje samfunnsmessige utfordringar som er sektorovergripande. Sektorovergripande prosjekt og oppgåveløysing krev effektiv styring, samordning og samarbeid over sektorgrenser og mellom ulike verksemder. I denne rapporten er vi særleg opptekne av å formidle konkrete erfaringar frå nokre utvalde tverrgåande prosjekt og forvaltingssamarbeid.

Organisering av internasjonalt arbeid. En gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har et bredt, og økende internasjonalt engasjement. Ansvaret for de internasjonale oppgavene ligger i linja og den enkelte ekspedisjonssjef har ansvar for gjennomføringen, men klare målsettinger og prioriteringer mangler. Lederengasjementet også til dels svakt. Mange av oppavene krever koordinering avdelingene i mellom. Toppledelsen ser behov for klarere prioriteringer, bedre koordinering og mer helhetstenking med politikkutforming som mål.

Institusjonsbygging på Vest-Balkan

The report discusses experience with institution building in Eastern and Southeastern Europe and defines 4 broad priority areas for Norwegian assistance to Western Balkan countries within which it recommend that individual projects be selected. Moreover, it discusses possible thematic pitfalls in project design and suggests four concerns or IB-perspectives that should inform the development of concrete project proposals.

Sider