Rapporter

Rapportering til besvær? Evaluering av rapportering til Kunnskapsdepartementet

Kunnskapsdepartementet (KD) har 54 underliggende virksomheter som rapporterer til departementet. KD ønsket å få vurdert omfanget av rapporteringen, om rapporteringen er relevant for målene i sektoren, om virksomhetene selv har nytte av rapporteringen, og om departementet bruker informasjonen. Kartleggingen har omfattet KD og 9 ulike typer virksomheter.

Saman om felles mål? Korleis organisere, styre og finansiere tverrgåande oppgåver?

Forvaltinga er spesialisert og møter i dag ei rekkje samfunnsmessige utfordringar som er sektorovergripande. Sektorovergripande prosjekt og oppgåveløysing krev effektiv styring, samordning og samarbeid over sektorgrenser og mellom ulike verksemder. I denne rapporten er vi særleg opptekne av å formidle konkrete erfaringar frå nokre utvalde tverrgåande prosjekt og forvaltingssamarbeid.

Organisering av internasjonalt arbeid. En gjennomgang av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har et bredt, og økende internasjonalt engasjement. Ansvaret for de internasjonale oppgavene ligger i linja og den enkelte ekspedisjonssjef har ansvar for gjennomføringen, men klare målsettinger og prioriteringer mangler. Lederengasjementet også til dels svakt. Mange av oppavene krever koordinering avdelingene i mellom. Toppledelsen ser behov for klarere prioriteringer, bedre koordinering og mer helhetstenking med politikkutforming som mål.

Sider