Rapporter

Virksomhetsgjennomgang. Organisatoriske endringer i staten 1992-2007

Rapporten gir en oversikt over den forvaltningspolitiske utviklingen fra 1992 til 2007 med vekt på de organisatoriske endringer. I tekst og figurer beskrives sammenslåinger av forvaltningsorganer, overføring av oppgaver mellom departement til direktorat, etablering av forvaltningsorganer og selskaper på nye områder, utskilling (fristilling) av virksomhet fra staten og noen spesielle utviklingstrekk ved endringer i noen større etater.

Sider