Rapporter

Helse- og miljøinformasjon - Befolkningens behov for informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) bistår SFT i planleggingen av en treårig informasjonsinnsats for å øke bevissthet og kunnskap rundt helse- og miljøfarlige stoffer i forbrukerprodukter. I den forbindelse har SFT i samarbeid med DIFI gjennomført en befolkningsundersøkelse og fire fokusgrupper om kunnskap, holdninger og atferd knyttet til helse- og miljøfarlige stoffer i produkter.

Evaluering av ABM-utvikling

DIFI har kartlagt ABM-utvikling som strategisk utviklingsorgan og som forvaltningsorgan. Deretter danner denne kartleggingen grunnlaget for en analyse av hvordan ABM-utvikling har implementert og gjennomført de kulturpolitiske og sektorfaglige intensjonene som ligger til grunn for etableringen av virksomheten.

Vurdering av bruk av styre i Det norske fredskorpset

I rapporten foretas en gjennomgang og vurdering av hensiktsmessigheten av å ha et styre for Det norske fredskorpset (FK). Hvorvidt det er formålstjenlig med et styre er vurdert i forhold til de generelle prinsippene som ligger til grunn for bruk av styrer i staten, og de eventuelle særskilte hensynene som må ivaretas for FK.

Virksomhetsgjennomgang. Organisatoriske endringer i staten 1992-2007

Rapporten gir en oversikt over den forvaltningspolitiske utviklingen fra 1992 til 2007 med vekt på de organisatoriske endringer. I tekst og figurer beskrives sammenslåinger av forvaltningsorganer, overføring av oppgaver mellom departement til direktorat, etablering av forvaltningsorganer og selskaper på nye områder, utskilling (fristilling) av virksomhet fra staten og noen spesielle utviklingstrekk ved endringer i noen større etater.

Sider